Rješenja o stavljanju van snage rješenja o organičenom kretanju/izolaciji u trajanju od 14 dana

Naredbama Federalnog štaba civilne zaštite broj:12-40-6-148-8-1-4/20 i 12-40-6-148-144-4/20 od 20.05.2020.godine, ukinuta je mjera zdravstvenog nadzora na graničnim prijelazima BiH na području FBiH i izdavanje rješenja o kućnoj izolaciji u trajanju od 14 dana propisana naredbama Federalnog štaba civilne zaštite broj 12-40-6-148-144/20 od 24.4.2020. godine, 12-40-6-148-144-1/20 od 29.4.2020. godine, 12-40-6-148-144-2/20 od 08.5.2020. godine, 12-40-6-148-144-3/20 od 14.5.2020. godine, 12-40-6-148-8/20 od 17.3.2020. godine, 12-40-6-148-8-1/20 od 28.3.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-1/20 od 17.4.2020. godine, 12-40-6-148-8-1-2/20 od 29.4.2020. godine i 12-40-6-148-8-1-3/20 od 14.5.2020. godine.kojima je naređeno stavljanje pod zdravstveni nadzor svih putnika u prekograničnom prometu, kao i vozača u međunarodnom trasportu.

Naredbom broj: 12-40-6-148-170/20 od 21.5.2020. godine, naređeno je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove da utvrdi proceduru stavljanja van snage važećih rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor.  

Imajući u vidu navedeno, odnosno da je prestala potreba za daljnjim zdravstvenim nadzorom nad osobama koja imaju važeća rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor, to su postupajući federalni inspektori na graničnim prijelazima, u skladu s Naredbom broj: 12-40-6-148-170/20 od 21.5.2020. godine i članu 31. stav 1. tačka 3. i članu 56. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, donijeli rješenja kojim se rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor stavljaju van snage.

Rješenja su dostupna na linku:http://fuzip.gov.ba/stranica/158/pregled