Radovi na uređenju korita rijeke Sanice u općini Ključ vrše se u skladu s važećim vodnim aktom

Povodom objave na web stranici i fb profilu Naše stranke[1] pod naslovom „Federalni vodni inspektor Dženan Šalo prikriva ekocid na Sanici“ i istupa u medijima u kojima je članica Naše stranke gđa Sanela Klarić iznijela netačne navode o postupanju federalnog vodnog inspektora u vezi s vršenjem inspekcijskog nadzora nad izvođenjem radova na uređenju korita rijeke Sanice u općini Ključ, a imajući u vidu da se radi o pitanju od javnog interesa, u cilju tačnog i objektivnog informisanja javnosti koristimo priliku da javnost informišemo kako slijedi:

Na osnovu naloga za inspekcijski nadzor i više zahtjeva dostavljenih putem e-maila od strane tri zainteresovana lica kojima se zahtijevao hitan izlazak na lice mjesta u Općini Ključ zbog radova u koritu rijeke Sanice, federalni vodni inspektor je izašao na teren dana 8.11.2021. godine, radi vršenja inspekcijskog nadzora. Prema navodima iz prijave, na predmetnom lokalitetu su se vršili vrlo agresivni radovi na uređenju korita rijeke Sanica, na dionici most Vrelo – ušće Korčanice.

Inspekcijski nadzor je izvršen od strane nadležnog federalnog vodnog inspektora u skladu sa Zakonom o vodama FBiH („Sl.novine FBiH“, broj: 70/06), te Zakonom o inspekcijama FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 73/14 i 19/17 – odluka US). U skladu s nadležnostima propisanim Zakonom o vodama, postupajući inspektor je izvršio kontrolu u smislu posjedovanja i pravilnog provođenja, odnosno poštivanja uslova iz važeće vodne saglasnosti za obavljanje radova.

U inspekcijskom nadzoru je utvrđeno da izvođač radova posjeduje važeće Rješenje o vodnoj saglasnosti kojim se daje vodna saglasnost za uređenje korita rijeke Sanice na potezu od mosta u naselju Vrelo do ušća rijeke Korčanice, u dužini cca 1000m, po projektnoj dokumentaciji. Također je utvrđeno da izvođač posjeduje i Ugovor o izvođenju radova na projektu „Uređenje korita rijeke Sanice od mosta u naselju Vrelo do ušća rijeke Korčanice u općini Ključ“, kao i Ugovor o vršenju usluga nadzora. Izvođač radova je u ime investitiora Općini Ključ i Sportsko-ribolovnom društvu (SRD) Ključ blagovremeno dostavio obavijest o početku radova. Prema izjavi poslovođe izvođača, radovi se izvode prema projektnoj dokumentaciji kojom je predviđeno uređenje desne i lijeve obale rijeke Sanice, što podrazumijeva čišćenje i produbljenje korita od 20cm do 1m, te krčenje šiblja i sječu svih stabala u pojasu širine cca 40m.

Prema izjavi općinskog komunalno-vodnog inspektora koji je prisustvovao inspekcijskom nadzoru, Općina Ključ je u periodu od 2015. godine nadalje, u više navrata, na zahtjev mjesne zajednice Sanica izlazila na teren, gdje je služba urbanizma snimala stanje po pitanju učestalog plavljenja i izlivanja rijeke Sanice u navedenoj mjesnoj zajednici na konkretnom potezu gdje se trenutno vrše radovi na uređenju korita. Shodno tome, Općina Ključ je Agenciji za vodno područje rijeke Save uputila zahtjev za odobrenje uređenja dijela korita rijeke Sanice, što je u konačnici Agencija i odobrila. Projekat uređenja je urađen 2018. godine.

S obzirom da je zahtjev za inspekcijski nadzor upućen putem e-maila, federalni vodni inspekor je podnosiocima zahjeva dostavio obavijest o izvršenom inspekcijskom nadzoru također putem e-maila, imajući u vidu da zahtjev nije poslan pismenim putem, kako je regulisano članom 84. Zakona o inspekcijama, a također nije sadržavao ni poštansku adresu podnosioca.

Dostavljanje zapisnika o inspekcijskom nadzoru propisano je članom 111. stav (3) Zakona o inspekcijama, a odnosi se isključivo na obavezu dostavljanja jednog primjerka zapisnika subjektu nadzora. Druga lica pravo na dostavljanje zapisnika o inspekcijskom nadzoru mogu ostvariti putem Zakona o slobodi pristupa informacijama, ukoliko se u konkretnom utvrdi da je dostavljanje zapisnika u javnom interesu.

Dakle, obavještavamo javnost da je federalni vodni inspektor postupio po prijavi, izvršio inspekcijski nadzor u okvirima svoje zakonom utvrđene nadležnosti i o utvrđenom sačinio povratnu informaciju podnosiocu zahtjeva.

Cilj inspekcijskog nadzora je kontrola pravilne primjene i provođenja propisa od strane subjekata nadzora, a u konkretnom nadzoru, postupajući vodni inspektor nije utvrdio povrede odredaba Zakona o vodama.

Federalna vodna inspekcija nema nadležnost u smislu kontrole izdavanja i merituma vodnog akta. U skladu s članovima 179.-181. Zakona o vodama FBiH, upravni nadzor nad provođenjem Zakona i propisa donesenih na osnovu Zakona, kao i upravni nadzor nad radom agencija za vode obavlja Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

– KRAJ –

[1] https://www.nasastranka.ba/bs/sanela-klaric-federalni-inspektor-dzenan-salo-prikriva-ekocid-na-sanici