Profesionalna nadogradnja i jačanje kapaciteta inspekcija: U okviru projekta EBRD do sad realizovano 49 obuka

U okviru projekta „Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije” pod pokroviteljstvom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a koji se realizuje putem Agencije za državnu službu FBiH i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), uposlenici inspekcijskih organa u Federaciji BiH imaju jedinstvenu priliku da učestvuju u integrativnom, zasebnom programu stručnog usavršavanja namijenjenom profesionalnoj nadogradnji, jačanju administrativnih kapaciteta i ljudskih resursa kroz multisektorski i opći set edukacija.

Naime u periodu od kraja marta do kraja jula 2022. godine, putem online platformi, Agencija za državnu službu Federacije BiH je u okviru potreba za stručnom edukacijom iz ovog projekta do sada organizirala provedbu 35 obuka, dok je NALED, u okvirima općeg popisa naprednih obuka za rukovodeće državne službenike, realizirao 14 tematskih, strateški bitnih edukacija za dalje inovativne procese i unapređenja za koja se opredjeljuje Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Dakle, u okviru projekta „Podrška Federalnoj upravi za inspekcijske poslove u jačanju kapaciteta i poboljšanju koordinacije” Evropske banke za obnovu i razvoj do sada je realizirano ukupno 49 online obuka sa učešćem od preko 1.000 učesnika, što je efekat cca. 75% od ukupno 65 obuka koje će se provesti do kraja septembra 2022. godine. Nadalje, ovim projektom je predviđena i uspostava e-platforme za razmjenu stečenih znanja i informacija(„knowledge management base“) za uposlenike Federalne uprave za inspekcijske poslove, koja postaje trajni osnov i vrijednost u kontinuitetu procesa profesionalnog usavršavanja.

Prioritetni cilj ovog projekta je promovisanje temeljnih vrijednosti Federalne uprave za inspekcijske poslove i rad na razvoju znanja, kompetencija i stručnosti, sticanje liderskih vještina i podizanje nivoa profesionalne odgovornosti, uz razmjenu ideja, mišljenja i iskustava iz regiona u pravcu unapređenja inspekcijskih organa u Federaciji BiH.

KRAJ

 

Na prijedlog predstavnika Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za zemlje Zapadnog Balkana, Federalna uprava za inspekcijske poslove je kandidovala i ishodovala projekat “Podrška FUZIP u izgradnji kapaciteta i poboljšanju koordinacije” u okviru programa EBRD „Brzi savjetodavni odgovor u Paketu solidarnosti“. Projekat je formalizovan od strane Vlade FBiH Zaključkom V.broj: 1861/2021 od 16.12.2021. godine, a službeni početak implementacije je 20.1.2022. godine.

U projektu učestvuje i Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koja ima ključnu ulogu u procesu razvoja i implementacije politike upravljanja ljudskim resursima u organima državne službe u FBiH, a konsultatnsku podršku će pružiti Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj – NALED iz Republike Srbije.

Ključni cilj projekta je povećanje efikasnosti u inspekcijskom nadzoru s ciljem pružanja podrške strateškom opredjeljenju Vlade FBiH ka suzbijanju rastuće sive ekonomije za vrijeme i nakon pandemije koronavirusa, kroz razvoj i provedbu opsežnog programa obuka za inspekcijske organe u FBiH i kreiranje i uspostavu sveobuhvatne baze znanja u okviru pratećeg sistema upravljanja znanjem (knowledge management system) koji ostaje trajno na dispoziciji Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.