Poziv za izjavu interesa

BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Federalna uprava za inspekcijske poslove 
Projekt tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje 
Grant br. TF011205 
POZIV ZA IZJAVU INTERESA
Konsultantska usluga – selekcija firme
Projektni zadatak: Procjena zakonskog okvira s ciljem implementacije interoperabilnog informacionog sistema (IIS)  
Tender No.: BA-ICIS-TF011205-FB&H-CS-CQ-14-1.2
Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine, kroz supsidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom, dobila je grant Švedske agencije za međunarodnu razvoju saradnju (SIDA) za pokrivanje troškova Projekta tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje, i namjerava da upotrijebi dio kreditnih sredstava za plaćanje ugovora za konsultantske usluge u okviru Komponente 1 – Uspostava interoperabilnog informacionog sistema (IIS). 
Glavni cilj Projekta jeste da se omogući elektronska razmjena podataka između relevantnih institucija, poštujući načela vlasništva nad podacima u skladu s razinama vlasti u BiH. Preduvjet za provedbu navedenih aktivnosti je zadatak procjene i analize trenutnog stanja u institucijama koje su uključene u Projekt. U skladu s tim, glavni cilj ovog zadatka je predstaviti postojeću zakonodavnu poziciju u Federaciji BiH i na razini BiH u smislu zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu domenu razvoja informacionog društva. 
Okvirni vremenski period za izvršenje ugovora je tri (3) mjeseca. 
Federalna uprava za inspekcijske poslove ovim putem poziva zainteresirane konsultantske firme da izjave svoj interes za obavljanje traženih usluga. Zainteresirane konsultantske firme bi trebale dostaviti informacije da posjeduju tražene kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje usluge.                                                               
Konsultantske firme bi trebalo da ispunjavaju sljedeće uslove: 
Kvalifikovane konsultantske firme, uključujući i njihovo osoblje, trebaju posjedovati bogato iskustvo relevantno za gore spomenute usluge, uključujući i iskustvo u vezi sa uspostavom vladavine prava, kao i u izradi zakonskih i podzakonskih akata. Minimalno traženo iskustvo potrebno je dokazati bar jednim sličnim ugovorom u proteklih 5 godina. Svi individualni konsultanti raspoloživi za navedeni zadatak trebaju posjedovati sljedeće:
(i) minimalno univerzitetska diploma iz oblasti prava,
(ii) minimalno 5 godina iskustva iz oblasti poslovnog i upravnog prava Bosne i Hercegovine,
(iii) izuzetno dobro poznavanje složene organizacijske, ustavne i pravne problematike BiH i FBiH,
(iv) kompjuterske vještine (MS Office, Windows, Internet),
(v) tečno poznavanje engleskog jezika i poznavanje jednog od oficijelnih jezika u B&H.
 
Zainteresiranim konsultantskim firmama se skreće pažnja na član 1.9 Vodiča Svjetske banke: Izbor i angažiranje konsultanata u okviru IBRD zajmova i IDA kredita i grantova od strane zajmoprimaca Svjetske banke, januar 2011 (“Vodič za konsultante”), koji određuje politiku Svjetske banke o sukobu interesa.
Konsultantske firme se mogu udružiti sa drugim firmama u formi “Joint venture” ili kao podizvođači da bi poboljšali svoje kvalifikacije.  
Konsultantska firma će biti odabrana u skladu sa metodom “Selekcija na bazi kvalifikacije konsultanta” (CQS) po vodiču Svjetske banke za angažiranje konsultanata.
Dodatne informacije se mogu dobiti na dole navedenoj adresi u toku radnog vremena od  09.00 do 12.00 sati.
Izjave interesa se moraju dostaviti u pisanoj formi na donju adresu (osobno ili poštom) na protokol Federalne uprave za inspekcijske poslove do 29. augusta 2014. godine. 
Federalna uprava za inspekcijske poslove  
Jedinica za implementaciju
Projekta za unapređenje poslovnog okruženja i
institucionalno jačanje
N/r: g. Ibrahim Tirak, kooordinator Projekta za FB&H 
Fehima ef. Čurčića br.6, 71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 563 398
Fax: +387 33 563 350
Email: piu@fuzip.gov.ba