Pojačani inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o fiskalnim sistemima u Federaciji Bosne i Hercegovine

U prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je zajednički sastanak sa direktorima Kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i glavnim tržišnim inspektorima na kojem je dogovoreno vršenje pojačanog inspekcijskog nadzora izdavanja fiskalnih računa na području Federacije Bosne i Hercegovine u cilju kontinuiteta vršenja pojačanog nadzora u ovoj oblasti kojeg vrši Porezna uprava FBiH.
Od dana 18.03.2013. godine svi federalni i kantonalni tržišni inspektori otpočet će sa konstatntnim inspekcijskim nadzorima u cilju provedbe Zakona o fiskalnim sistemima u FBiH, a predmet inspekcijskih nadzora bit će svi privredni subjekti koji imaju obavezu izdavanja fiskalnih računa. Svrha ovih aktivnosti jeste cjelovita i sveobuhvatna primjena fiskalnih sistema kako bi se pojačala opšta disciplina prilikom izdavanja fiskalnih računa, a pogotovo podstakli građani i potrošači da prilikom vršenja kupovine tj. dobijanja usluge od strane privrednih subjekata obavezno zatraže fiskalni račun.
Građani svojim nesavjesnim postupcima i svojom neaktivnošću u smislu (ne)traženja fiskalnog računa direktno utiču na razvoj sive ekonomije i crnog tržišta, odnosno, na nezakonit odliv novčanih sredstava namijenjenih za Budžete Federacije, Kantona i Općina kojim se finansiraju važne životne funkcije u FBiH kao što je zdravstvo, socijalna zaštita, obrazovanje, penzijska i invalidska izdvajanja i dr. Ovim putem građanima Federacije BiH želimo skrenuti pažnju da prilikom obavljanja kupovine ili dobijanja usluga od strane privrednih subjekata obavezno zatraže fiskalni račun, jer u protivnom tj. ukoliko ne zatraže fiskalni račun i građani krše Zakon o fiskalnim sistemima te se i protiv građana – potrošača u postupku vršenja inspekcijske kontrole može izreći propisana kaznena mjera.