Početak rada novog sistema za prekograničnu kontrolu roba u FBiH   

Od sredine maja 2023. godine, uz podršku USAID-a, granični inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i privredni subjekti (uvoznici i špediterske kuće) koji obavljaju prekogranični promet roba, počinju koristiti novi savremeni sistem za prekograničnu kontrolu roba (BIMS) u svakodnevnom poslovanju.

Najvažnije funkcionalnosti novog sistema će omogućiti:
➡️ preciznije upravljanje najavljenim zahtjevima uvoznika i špediterskih kuća;
➡️  standardizaciju i automatizaciju unosa podataka iz zahtjeva;
➡️  automatizaciju obračuna naknada koje plaćaju subjekti nadzora;
➡️  potpuno administriranje pojedinačnih zahtjeva, uz jednostavnije praćenje statusa   predmeta;
➡️  napredne statističke i analitičke mogućnosti izvještavanja;
➡️  povećan nivo razmjene informacija (podataka) sa drugim organima i institucijama vlasti;
➡️  unapređenje sigurnosti sistema i podataka.

Nova digitalna rješenja će u značajnijoj mjeri unaprijediti i olakšati rad federalnim graničnim inspektorima koji ulažu ogroman napor kako bi kontrola/e u prekograničnom  prometu  roba u BiH bile  efikasne i u skladu sa zakonom. Ovo dodatno doprinosi bržem, transparentnijem, sigurnijem i povoljnijem pružanju usluga privrednim subjektima.

USAID-ov Projekat “E-uprave” nastavlja uspješnu saradnju sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, te se u ovoj godini očekuje i završetak razvoja novog sistema za upravljanje inspekcijskim nadzorom (E-inspektor).

Sistem za prekograničnu kontrolu roba (Border Inspections Management System – BIMS 1) uspostavljen je 2017. godine u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove. Zastarijevanje softvera i preopterećenost sistema uzrokovali su zastoje koji su uticali na brzinu i efikasnost postupka prekogranične kontrole roba, a u toku korištenja su se pojavili i zahtjevi za proširenjem funkcionalnosti, kako u korist inspektora, tako i uvoznika i špediterskih kuća koji svakodnevno koriste usluge graničnih inspekcija.

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović.

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba