ODRŽANA GODIŠNJA PRESS KONFERENCIJA FEDERALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u četvrtak, 01.02.2018. godine, održala godišnju press konferenciju o rezultatima rada Uprave za 2017. godinu.

Direktor Anis Ajdinović je u obraćanju medijima i javnosti, tom prilikom iznio sljedeće informacije:

 

PREZENTACIJA IZVJEŠTAJA O RADU ZA 2017. GODINU

Izvještaj o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu je usvojen na 136. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj 25.01.2018. godine.

Federalni inspektori su u 2017. godini u unutrašnjoj kontroli postigli sljedeće rezultate:

 • izvršili ukupno 16.798 inspekcijskih nadzora, od kojih je 5.236 timskih,
 • sačinili 10.586 zapisnika,
 • izdali 2.289 rješenja o otklanjanju nedostataka, te 269 rješenja o zabrani rada (pečaćenje ugostiteljskih objekata, nedostatak sanitarne knjižice i zabrana prometovanja sadnim materijalom),
 • uzeli 192 uzorka u unutrašnjoj kontroli,
 • izrekli ukupno 5.659 prekršajnih naloga u iznosu od 7.516.485,00 KM,
 • na osnovu naknada za vode, ceste, ambalažni otpad, zagađenje zraka za naplatu evidentirali ukupno 182.897,54 KM
 • izdali dvije prekršajne prijave s predloženim iznosom od 110.000,00 KM.

 

Ukupni direktni finansijski efekti Federalne uprave za inspekcijske poslove su u iznosu od 24.519.975,54 KM.

U prekograničnom prometu roba izvršeno je 128.360 inspekcijskih nadzora, izdato je 2.339 fitocertifikata, uzeto 5.189 uzoraka, te 2.819 uzoraka za monitoring goriva i naplaćeno 6.704.776,50 KM za takse i naknade na graničnim prelazima i carinskim ispostavama u FBiH.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je i u 2017. godini, pored redovnih, vršila pojačane inspekcijske nadzore s posebnim akcentom na suzbijanju sive ekonomije, a prema Zaključku Vlade FBiH, te je u skoro svim oblastima rada zabilježen prebačaj u odnosu na planirane aktivnosti federalnih inspektora.

Pojačani inspekcijski nadzori realizovani su u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, a inspekcijskim kontrolama obuhvaćene su oblasti  tržišne, turističko-ugostiteljske, sanitarno-zdravstvene, farmaceutske, saobraćajne, šumarske, veterinarske, vodne, urbanističko-ekološke, inspekcije za hranu, inspekcije rada i zaštite na radu, te poljoprivredne inspekcije.

Rezultati pojačanih inspekcijskih nadzora za 2017. godinu su sljedeći:

  • izvršena su 7.452 inspekcijska nadzora i 5.236 timskih nadzora, te 188 kontrolnih nadzora;
  • izdato je 5.014 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 6.427.214,00 KM
  • naplaćen je iznos od ukupno 1.003.398,44 KM na ime naknada za vode, šume, ceste i zrak;
  • izrečene su ukupno 983 upravne mjere (714 rješenja o otklanjanju nedostataka i 269 mjera privremene zabrane rada – od čega je 60 pečaćenja);
  • od 2.368 kontrolisanih privrednih subjekata u pogledu primjene Zakona o fiskalnim sistemima, konstatovano je da subjekata nadzora ne posjeduje fiskalni uređaj;
  • 276 subjekata nadzora nije izdavalo fiskalne račune za prodate robe i izvršene usluge;
  • od 7.952 kontrolisana radnika, zatečeno je 975 radnika „nacrno“.

 

NAPLATA NEPLAĆENIH PREKRŠAJNIH NALOGA

U 2017. godini, Sektor za zastupanje Federalne uprave za inspekcijske poslove odazvao se na svaki od upućenih 1.255  poziva na usmeni pretres kod općinskih sudova u vezi s prekršajnim nalozima i mjerama, a samo u 65 slučajeva je doneseno rješenje o obustavi postupka.

Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da je Sektor za zastupanje u protekom periodu uspješno radio na pokretanju naplate neplaćenih pravosnažnih prekršajnih naloga, te je u 2017. godini, kroz pokretanje postupka prinudne naplate koja se provodi blokiranjem računa fizičkog/pravnog lica, podneseno ukupno 698 prijedloga za izvršenje. Na ovaj način, u izvršnom postupku je naplaćeno ukupno 128 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 91.909,57 KM. (Ova cifra je po dosadašnjim iskustvima značajno veća od navedene obzirom da se provede veliki broj izvršnih postupaka o čemu od strane sudova saznanja dobijemo tek nakon 2-3 mjeseca.)

 

SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE

Od 2017. godine, inspekcijske aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove u najvećoj mjeri usmjerene su na intenzivnu borbu protiv sive ekonomije i suzbijanje njenih najprepoznatljivijih oblika (rad nacrno, neizdavanje fiskalnih računa i rad bez odobrenja nadležnog organa). Paralelno, drugi pojavni oblici sive ekonomije kontrolisani su putem resornih inspekcija u okviru suzbijanja nezakonitog rada fizičkih i pravnih osoba u raznim oblastima, kao i kvalitativne ispravnosti goriva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, bespravnog prijevoza putnika i tereta, a kontrole su se obavljale na području svih kantona Federacije BiH.

Ističemo da se inspekcijski nadzori u okviru sprječavanja sive ekonomije sprovode u koordinaciji s Poreznom upravom FBiH, te je već konstatovano da je sinhronizovano djelovanje dvije federalne uprave dovelo do značajnih rezultata na uvođenju reda u oblastima za koje su zadužene u cilju osiguravanja vladavine zakona što je dovelo do povećavanja broja legalno zaposlenih i, na toj osnovi, rasta doprinosa za PIO/MIO, zdravstvo i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

U periodu od januara do decembra 2017. godine je, u saradnji s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, tokom kontrola radno-pravnog statusa uposlenika u kontroliranim subjektima nadzora evidentirano 3.413 osoba bez obavezne prijave na PIO/MIO, u statusu tzv. rada “nacrno”. (Uzimajući u obzir broj lica koje je Porezna uprava FBiH zatekla “nacrno”, kontrolni organi u FBiH u prethodnom periodu kontrolisali skoro 8.000 lica u smislu narušenih prava iz radnog odnosa)

Kaznena politika u oblasti sive ekonomije je regulisana nizom zakona, koji propisuju različite kazne, a u dosadašnjoj praksi se pokazalo da nesavjesni poslodavci pribjegavaju iznalaženju praznina u zakonima, kako bi izbjegli obavezno prijavljivanje radnika i ispunjavanje ostalih zakonskih obaveza za legalan rad.

S obzirom da su takve pojave jasno prepoznate, Vlada FBiH radi na pripremi Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije, a u čijoj izradi Federalna uprava za inspekcijske poslove zauzima jednu od najvažnijih uloga, imajući u vidu da će se sama primjena navedenog Akcionog plana u najvećoj mjeri odnositi na kontrolne organe u Federaciji BiH. Riječ je o nizu kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera usmjerenih na borbu protiv sive ekonomije i segmentarno raščlanjenih na resore, što je jedan od najozbiljnijih materijala s kojim će se Vlada FBiH suprotstaviti sivoj ekonomiji.

Pored navedenih aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije na području Federacije BiH ova Uprava intezivno radi na iniciranju izmjena i dopuna federalnih propisa koji su usko vezani za uvođenje discipline i reda u ovoj oblasti, te smo u skladu sa zaključcima Vlade Federacije BiH u prethodnom periodu uputili više inicijativa nadležnim resornim ministarstvima u smislu izmjena i dopuna ključnih propisa kao što su: Zakon o radu FBiH, Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH, Zakon o prekršajima FBiH, Zakon o doprinosima FBiH, Zakon o fiskalnim sistemima FBiH, Zakon o turizmu FBiH, Zakon o boravišnoj taksi FBiH, Zakon o inspekcijama FBiH i Uredba o vrstama, sadržaju i kvaliteti biogoriva.

Izmjene i dopune propisa koje smo uputili preciziraju decidnije određenje nadležnosti inspekcija, kvalitetnije uređenje različitih oblasti trgovine koje spadaju u „sivu zonu“, povećanje obima nadležnosti s aspekta rada i radnih odnosa, preciznije određenje fiskalne odgovornosti, efikasniju naplatu taksi i naknada pogotovo u oblasti turizma, efikasnije izvršenje prekršajnih sankcija te decidnije određenje postupanja kontrolnih organa prema neregistrovanim subjektima.

 

USMJERENI INSPEKCIJSKI NADZORI

U ovisnosti od uočene pojave i stepena nezakonitosti, federalni inspektori su i u toku 2017. godine provodili posebne programe inspekcijskog nadzora u određenim oblastima i kod određenih subjekata.

U ovom smislu, federalni inspektori su vršili:

– kontrole poticaja za zapošljavanje i samozapošljavanje;

– kontrolu skladišta Federalne direkcije za robne rezerve;

– monitoring kvalitete meda;

– kontrolu stanica tehničkog pregleda;

– kontrolu pijace na veliko „Heco“ Sarajevo;

– kontrolu vodenih površina (more i jezera);

– kontrole nezakonite sječe drveta od strane šumokradica;

– kontrole u okviru Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju;

– kontrole kvalitete i prometovanja goriva

– sprječavanje trgovine zaštićenim vrstama biljaka, životinja i gljiva koje se nalaze na crvenoj listi FBiH.

 

POZITIVNI EFEKTI KONTROLE UVOZA BIODIZELA

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u toku vršenja inspekcijskih kontrola uvoza biogoriva i sačinjavanja uporednih podataka o uvozu biodizela u odnosu na dizel, došla do indikacija da se javljaju nepravilnosti carinjenja pri uvozu dizela, te da postoji mogućnost da se isti uvozi kao biodizel, bez plaćanja akciza.

S tim u vezi, uočivši i manjkavosti u propisima iz ove oblasti, FUZIP je poduzela niz mjera u cilju suzbijanja i eliminisanja ovakvih pojava, kako u unutrašnjoj, tako i prekograničnoj kontroli, a prije svega, poduzela mjere u cilju adekvatnog tarifiranja biodizela i provođenja adekvatnih procedura pri uvozu. Na inicijativu FUZIP, u saradnji s Rapubličkom upravom za inspekcijske poslove RS, biodizel je uvršten na spisak roba koje podliježu inspekcijskom nadzoru kontrole kvaliteta robe pri uvozu, čime je omogućena i inspekcijska kontrola nadležnih entitetskih inspekcija. Također, zbog stanovišta da su trenutni propisi u BiH, FBIH i RS vezano za predmetnu problematiku u izvjesnoj mjeri nedorečeni i sa znatnim slabostima koje omogućavaju pojave nezakonitosti u primjeni, Federalna uprava za inspekcijske poslove je uputila set inicijativa nadležnim ministarstvima i drugim organima, kako bi se precizno regulisala ova oblast i time omogućila kvalitetnija kontrola.

Direktor Federalne uprave za inspekcijeke poslove je donio uputu o kontroli biogoriva na granici od strane tržišne inspekcije i zahvaljujući dobroj koordinaciji i saradnji ovog organa uprave  sa Republičkom upravom za inspekcijske poslove Banja Luka i Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, može se zaključiti da je uvoz biogoriva na tržište Federacije BiH u potpunosti stavljen pod kontrolu.

Nakon poduzetih radnji, utvrđeno je da je došlo do značajnog porasta količine uvezenog dizela u 2016 i 2017. godini u odnosu na 2015.godinu, dok je količina biodizela rapidno opala. Naime, u 2015. godini je uvezeno 590 miliona kg dizela, u 2016. godini skoro 730 miliona, a u 2017. godini  preko 780 miliona kg, što podrazumijeva da je u 2016. godini povvećana naplata akciza I putarina za približno 80 miliona KM, a u 2017. godini povećanje naplate premašuje 100 miliona KM.

 

UČEŠĆE UPRAVE U PRIPREMI ODGOVORA NA UPITNIK EVROPSKE KOMISIJE

Imajući u vidu specifičnost  zakonom utvrđene nadležnosti,  Federalna uprava za inspekcijske poslove je, od strane Direkcije za evropske integracije bila zadužena da daje doprinos u pripremi odgovora za pitanja iz čak  devet poglavlja iz Upitnika EK, i  na sve zadatke i zaduženja blagovremeno je  pripremila i dostavila sve odgovore, čime je pokazala visok stepen odgovornosti kad je u pitanju Upitnik EK.

 

PLAN INTEGRITETA I BORBA PROTIV KORUPCIJE

S obzirom na značaj inspekcijskih organa i njihov uticaj na poslovno okruženje i uopće poslovnu klimu, kad je u pitanju efikasnost i kvalitet rada inspektora, ali i jačanje moralne discipline i poštivanje načela etičkog kodeksa, ova Uprava se  zalaže za stvarnu provedbu mjera utvrđenih Planom integriteta, te će nastaviti raditi na stvarnoj provedbi svih aktivnosti u vezi suzbijanja svakog pojavnog oblika koruptivnih i drugih nezakonitih radnji i ponašanja uposlenika ove Uprave.

 

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA ICIS

Nakon pet godina implementacije, projekat ICIS je u 2017. godini priveden kraju. U toku trajanja projekta, uspostavljeni su mehanizmi za sigurnu razmjenu podataka i dokumenata između nadležnih institucija, a implementacijom projekta je osigurana najsavremenija informaciona infrastruktura kako bi institucije i agencije na svim nivoima vlasti u BiH mogle da unapređuju svoje poslovne procese i upravno postupanje. Ovaj sistem će omogućiti da se automatski i direktno, po službenoj dužnosti, pribavljaju potrebni podaci i dokumentacija od drugih institucija i na taj način smanjiti administrativno opterećenje. Institucijama i agencijama na svim nivoima vlasti u BiH sada se omogućuje da pružaju objedinjene usluge javne uprave koje su usmjerene prema građanima i poslovnoj zajednici.

U kontekstu rada inspekcijskih organa, ovakva saradnja će omogućiti brži, efikasniji i djelotvorniji rad, s obzirom da će nam dostupni  podaci omogućiti bolje planiranje, analizu rizika te uvid u status privrednih subjekata, njihovo prometovanje, prekršajnu odgovornost, uplatu doprinosa i druge važne elemente. Također, skratiće se vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora, jer će inspektori u okviru pripremnih aktivnosti imati puno više ulaznih podataka o subjektu kontrole. S druge strane, uspostavljeni su interni sistemi koji omogućuju transparentnost i monitoring rada inspektora, a svi zapisnici će dolaziti na poseban server, koji onemogućava naknadne izmjene.

Kontakt tačke za pohranu informacija svih agencija su generalni sekretarijati Vijeća ministara BiH, Vlade FBiH i Vlade RS, a radi se na uspostavljanju jednog sabirnog centra, koji će biti platforma za uspostavljanje jednošalterskog sistema za registraciju privrednih subjekata.

******************************************************************************************************************

Kao i uvijek, i ovu priliku koristimo da ponovo pozovemo sve privredne subjekte nadzora u Federaciji BiH da preispitaju svoje poslovanje i blagovremeno ga uvedu u zakonske okvire, a kako ne bi bili predmet represivnih inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Zahvaljujemo se građanima koji svakodnevno prijavljuju nepravilnosti u radu privrednih subjekata, a privrednim subjektima kod kojih u toku inspekcijskog nadzora nisu konstatovane nepravilnosti u radu, čestitamo na dosljednoj primjeni zakona.

Hvala medijima koji su nas pratili cijelu godinu i na taj način omogućili blagovremeno informisanje javnosti o aktivnostima Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Napominjemo da će pojačane inspekcijske aktivnosti biti nastavljene u kontinuitetu i u 2018.