Inicijalni sastanak povodom početka realizacije uspostavljanja Informacionog sistema za interoperabilnost u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je 12. decembra 2016. godine održan inicijalni sastanak o početku realizacije uspostavljanja informacionog sistema za interoperabilnost u Bosni i Hercegovini. Tokom sastanka sumirani su dosadašnji rezultati projekta i aktivnosti koje slijede na uspostavljanju interoperabilnog informacionog sistema. Projekat unapređenja poslovnog okruženja i institucionalnog jačanja (ICIS) od 2012. uz pomoć Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (Sida) implementiraju Svjetska banka i entitetski inspektorati – Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) i Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske.

 

Pored predstavljanja rezultata aktivnosti kroz izlaganja pomoćnika generalnih sekretara Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, tokom sastanka prezentiran je i pravni okvir za uspostavljanje interoperabilnosti, kao i plan aktivnosti realizacije uspostavljanja Interoperabilnog informacionog sistema, uključujući i konkretne korake vezane za implementaciju, razvoj softwarea, instalaciju opreme i obuku za korištenje novog softwarea. Ovo je jedinstven program koji za cilj ima jačanje kapaciteta institucija BiH, Brčko distrikta i entitetskih vlada u Bosni i Hercegovini putem stvaranja mehanizama za razmjenu podataka i interoperabilnosti između javnih registara i institucija na svim nivoima. Cilj je obezbijediti efikasniji rad, brzu i lakšu razmjenu podataka i umanjenje troškova i nameta na poslovni sektor u cjelini.

 

Tokom sastanaka je istaknuto da je interoperabilni informacioni sistem od ključne važnosti u uspostavljanju boljeg investicionog okruženja, jer će poboljšati inspekcijske sisteme i elektronsku razmjenu podataka između relevantnih institucija”, izjavila je gospođa Marie Bergstrom, iz Švedske ambasade. „On će doprinijeti povećanju efikasnosti javne uprave, poboljšati kvalitet administrativnih usluga, smanjiti troškove poslovanja i optimizirati nivo informacione integracije uprave. Današnji sastanak je doprinio boljem razumijevanju novog sistema od strane nadležnih institucija, kao i pravnog okvira koji ga omogućava.”

 

“Projektom se želi postići veći nivo iskorištenosti postojećih podataka, te povećanje koristi od razmjene informacija između organa entiteta, BiH institucija i Brčko distrikta, koji su uključeni u realizaciju ove faze Projekta. Ovaj sistem će omogućiti brže, pouzdanije i sigurnije razmjenjivanje podataka uz poštivanje zakonom zaštićemih ličnih i tajnih podataka”, potvrdio je gospodin Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 

Direktor Republičke uprave za inspekcijske poslove gospodin Predrag Tomić je takođe dodao da: “Iako je povod današnjeg sastanka početak realizacije aktivnosti na uspostavljanju Informacionog sistema za interoperabilnost u Bosni i Hercegovini, ne možemo da ne pomenemo brojne aktivnosti koje su već realizovane u okviru ovog projekta, a koji je finansiran grant sredstvima švedske agencije Sida, a administrator granta je Svjetska banka, kao što su nabavka opreme za inspekcijski nadzor, profesionalno usavršavanje kadrova putem obuka i studijskih posjeta, unapređenju inspekcijskih metodologija, izrada koncepta inspekcijskih kontrola zasnovanih na analizi i procjeni rizika i drugo.”

 

“Sistem informacijske interoperabilnosti je prvi korak u pravom smjeru. On je osnova za bolje poslovno okruženje u kojem rade privredni subjekti. Takođe, izuzetno je važan u povećanju efikasnosti javne uprave zato što će poboljšati razmjenu informacija potrebnih za obavljanje inspekcijskih poslova. Stoga je jedan od glavnih ciljeva projekta podići nivo dostupnosti i korištenja informacija.”, naglasila je gospođa Tatiana Proskuryakova, šefica ureda Svjetske banke u BiH.

 

Novi informacioni sistem će omogućiti razmjenu podataka između, do sada, najvećeg broja institucija u Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Brčko distriktu BiH i na nivou institucija BiH.