Informacija o hidrološkom stanju u akumulaciji Jablaničko jezero

S obzirom da su neki mediji objavili dijelove informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove koju je sačinio Federalni vodni inspektorat po uvidu u hidrološko stanje u akumulaciji Jablaničko jezero, te istu prenijeli zaključivši da je Federalna uprava za inspekcijske poslove konstatovala da na Jablaničkom jezeru nije bilo ekološke katastrofe, obavještavamo javnost o sljedećem:

Po prijemu prijava o dostizanju minimalnog graničnog stanja akumulacije HE Jablanica i navodnom pomoru ribe, na lice mjesta je izašao federalni vodni inspektor, te konstatovao sljedeće:

U proteklih nekoliko mjeseci došlo je do poremećaja u smislu hidroloških prilika kada je u pitanju dotok vode u akumulaciju Jablaničko jezero, koje su uzrokovane vrlo oskudnim padavinama. Pored toga, korištenje akumulacije HE Jablanica je vršeno tako da su se poštovali uslovi vezani za poželjno, odnosno granično stanje akumulacije.

Od 08.01.2017.godine, zbog izuzetno niskih temperatura, povećanja potrošnje električne energije i osiguranja urednog napajanja potrošača, ali i sigurnog funkcionisanja elektroenergetskog sistema, u HE Jablanica su bili prinuđeni nastaviti proizvodnju električne energije na kotama koje su ispod minimalnog graničnog stanja koje je za mjesec januar definisano vrijednošću od 245,00 m.n.m.  Nadalje, kota je krajem januara pala na vrijednost 238,66 m.n.m. i od tada se intenzivno vrši punjenje akumulacije. Na današnji dan kota akumulacije iznosi 247,07 m.n.m.

I pored ovako lošeg hidrološkog stanja, HE Jablanica je  ispuštala vodnom dozvolom propisani minimum vode koji ne smije biti manji od 40 m3/s. Prosječno ispuštanje za novembar je 132,85 m3/s, za decembar 122,49 m3/s, te za januar 85,34 m3/s.

O aktuelnoj hidrološkoj situaciji na slivu rijeke Neretve i dostizanju minimalnog graničnog stanja akumulacije HE Jablanica obaviještena je Agencija za vodno područje Jadranskog mora, aktom broj 04-1-1103/2017 od 10.01.2017.godine.

FEDERALNI VODNI INSPEKTOR JE KONSTATOVAO DA JE MINIMALNO ISPUŠTANJE VODE PROPISANO VODNOM DOZVOLOM U SKLADU S ISTOM.

Obilazeći akumulaciju HE Jablanica, inspektor nije zapazio ni jedan primjerak uginule ribe.

Imajući u vidu da je pitanje kompleksno i pokriva više različitih oblasti iz nadležnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, na lice mjesta su upućene i federalna poljoprivredna inspekcija, te federalna inspekcija zaštite okoliša. Kako još uvijek nije izvršen potpuni uvid u trenutno stanje po svim navedenim oblastima inspekcijskog nadzora, Federalna uprava za inspekcijske poslove nije sačinila kompletan i konačan izvještaj o stanju u pomenutim oblastima. Javnost će biti blagovremeno informisana o nalazima i mjerama Federalne uprave za inspekcijske poslove.