Predstavnica FUZIP učestvovala u studijskoj posjeti Belgiji u okviru projekta „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH“

Predstavnica Federalne urpave za inspekcijske poslove, federalna inspektorica rada Dženana Omeragić učestvovala je u studijskoj posjeti institucijama Kraljevine Belgije nadležnim za borbu protiv trgovine ljudima, posebno trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, koja je održana u periodu od 4. do 8.10.2022. godine u Briselu.

Studijske posjeta organizovana je u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope za projekat  „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u BiH“ koji se provodi kao dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022 u cilju poboljšanja procesa identifikacije i zaštite, kao i pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini u skladu s evropskim standardima i pružanja podrške svim institucijama u Bosni i Hercegovini u sprovođenju Konvencije Vijeća Evrope o akciji protiv trgovine ljudima.

Područja djelovanja tokom trogodišnje implementacije projekta (2019.-2022.) su posebno usmjerena na prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije u Bosni i Hercegovini, a predstavnici entitetskih inspektorata rada su uključeni u proces donošenja odluka i realizacije projekta kroz direktno učešće u Upravnom odboru projekta.

Naime, Treći evaluacijski izvještaj o Bosni i Hercegovini Grupe eksperata za borbu protiv trgovine ljudima Vijeća Evrope (GRETA), objavljen u junu 2022. godine, ističe potrebu za jasnim operativnim uputama i izgradnjom kapaciteta stručnjaka na prvoj liniji – inspektora rada – u otkrivanju, identifikaciji i upućivanju slučajeva trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije.

U cilju poboljšanja procesa otkrivanja i identifikacije, te pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima u svrhu radnog iskorištavanja, projekat je realizirao niz aktivnosti kao što su aktivnosti jačanja kapaciteta stručnjaka u kojima je učestvovalo 30 inspektora rada iz cijele Bosne i Hercegovine. Također, projekat je izradio i značajne dokumente vezane za ovu oblast, kao što je publikacija „Trgovina ljudima u svrhu radne eksploatacije u Bosni i Hercegovini: rizici, trendovi i izazovi“. Više o ovim aktivnostima možete saznati na web stranici projekta ”Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“.

U studijskoj posjeti Briselu učestvovalo je 14 inspektora rada i policijskih istražitelja iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, koji su u okviru projekta uspješno završili osnovnu i naprednu obuku o trgovini ljudima u svrhu radne eksploatacije. Stručnjaci iz Bosne i Hercegovine za borbu protiv trgovine ljudima upoznali su se sa politikom i zakonodavstvom za borbu protiv trgovine ljudima u Belgiji, kao i sa radom nadležnih institucija i službi za pomoć žrtvama. Izdavanje boravišnih dozvola za strane žrtve, podrška reintegraciji u društvo svih žrtava i pristup pravnim lijekovima i naknadi također su bili dio dnevnog reda. Inspektori rada iz Bosne i Hercegovine razgovarali su sa svojim kolegama o slučajevima iz stvarnog života kao i dobrim praksama u svakodnevnom radu, koje će pomoći u poboljšanju otkrivanja potencijalnih žrtava trgovine ljudima i u Bosni i Hercegovini.

– KRAJ-