Pravilnik o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe koji se mogu stavljati u promet (“Službeni list SFRJ”, br. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89 i 18/91 i “Sl. novine FBiH”, br. 36/05)