Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH (“Službene novine FBiH”, broj: 35/05)