Odgovor na vijećničku inicijativu (Abdulvahid Cerić, 23.11.2023.)