Direktor Ajdinović: u posljednja 24 sata u šatore na granicama upućena 43 lica

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 14.4.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 14.4.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 25.119 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica koje su izuzete iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 120 od 10.4.2020. godine – vozače, teško oboljela lica u medicinskom transportu, lica u pograničnom kretanju i prekogranične radnike, na dan 14.4.2020. godine federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su 180 rješenja o mjerama izolacije.

Od donošenja Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju obavezne mjere karantina za sva lica koje ulaze u BiH, federalni sanitarni inspektori su u toku vršenja sanitarnih nadzora na graničnim prijelazima a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika uputili 376 lica u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje se isti, po izdavanju rješenja o karantinu od strane Federalnog ministarstva zdravstva, preuzimaju od strane nadležnih štabova civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin. Promet putnika je neznatno povećan u odnosu na prethodni dan, te je dana 14.4.2020. godine nakon izvršene sanitarne kontrole u šatore upućeno 40 lica s prebivalištem u Federaciji BiH, 2 lica iz Republike Srpske, te 1 lice iz Brčko Distrikta.

Od početka primjene Naredbe, za preuzimanje od strane Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, a u smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, upućeni su spiskovi sa podacima za 45 lica, kao i za dva (2) lica s prebivalištem na području Brčko Distrikta koji su u BiH ušli na graničnim prijelazima na području FBiH.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.123 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 312 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat Republike Srpske je dostavio podatke za ukupno 208 lica s prebivalištem u FBiH, koja su u BiH ušla preko graničnih prijelaza BiH na području RS, a koja se rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva upućuju u karantine prema mjestu prebivališta u FBiH.

Danas ističu mjere iz 762 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 18.570 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata. Do ovog trenutka izvršeno je 8 inspekcijskih nadzora i 2 kontrolna nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 10 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 10 prekršajnih naloga u iznosu od  18.500,00 KM. Kod 4 subjekta nadzora uočene su nepravilnosti u načinu formiranja cijena, odnosno kršenje Odluke Vlade FBiH.

U periodu od 15.3.-15.4.2020. godine, izvršeno je 220 inspekcijskih nadzora, te 173 kontrolna nadzora na benzinskim pumpama, u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđeno je ukupno 229 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 229 prekršajnih naloga u iznosu od 357.950,00 KM. Kod 173 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene”, saopštio je direktor Anis Ajdinovi 

 

Tabela: Pregled broja lica koja su upućena u karantin za period 10.4.-15.4.2020.

(prema dostupnim podacima, uključujući i državljane BiH s prebivalištem u FBiH koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza na području RS i BD)

KANTON

Upućeno u karantin (osoba)

UNSKO-SANSKI KANTON

137

POSAVSKI KANTON

4

TUZLANSKI KANTON

130

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

158

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

1

SREDNJOBOSANSKI KANTON

51

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

16

ZAPADNO-HERCEGOVAČKI KANTON

11

KANTON SARAJEVO

21

KANTON 10

11

UKUPNO:

540

  

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 – KRAJ –

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu. Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

 

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba