Direktor Ajdinović: u posljednja 24 sata federalni sanitarni inspektori izdali 255 rješenja na graničnim prijelazima

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 26.4.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Napominjemo, prestankom važenja Naredbi Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-120/20 i 12-40-6-148-120-1/20 od 10.4.2020. i 11.4.2020. godine, te ukidanjem mjere karantina, Federalnoj upravi za inspekcijske poslove novom Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj: 12-40-6-148-144/20 od 24.4.2020. godine ponovno su uspostavljene obaveze iz Procedure zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu novog koronavirusa(COVID-19). Shodno tome, federalni sanitarni inspektori nastavljaju vršiti zdravstveni nadzor putnika na graničnim prijelazima BiH koji se nalaze na području FBiH, te izdavati rješenja o izolaciji u trajanju od 14 dana.

Zaključno s danom 26.4.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 28.139 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 255 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 207 rješenja o izolaciji, te 39 rješenja za vozače, jedno (1) rješenja za pogranične i  osam (8) za prekogranične radnike. Od ukidanja mjere karantina, zabilježen je porast broja putnika u prekograničnom prometu na graničnim prijelazima koji su u nadležnosti federalnih sanitarnih inspektora.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno ukupno 3.230 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 320 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Od stupanja na snagu Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144. od 24.4.2020 godine, Inspektorat RS je dostavio podatke o 141 licu kojim je republički sanitarni inspektor izdao rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 823 vozača koji su na teritoriju BIH ušli na graničnim prijelazima koji se nalaze na području RS, a imaju prebivalište u FBIH.

Danas ističu mjere iz 145 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 24.100 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži, dežurni tim Federalnog tržišnog inspektorata je u cilju zaštite građana od nerazumnog podizanja cijena i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata. Do ovog trenutka izvršeno je 7 inspekcijskih nadzora, kojom prilikom je utvrđeno 16 prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 16 prekršajnih naloga u iznosu od  35.500,00 KM”, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

 

Tabela: Pregled broja rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/ograničenju kretanja van mjesta boravka/izolaciji izdatih od strane federalnih sanitarnih inspektora na dan 26.4.2020. po kategorijama lica u prekograničnom prometu

 

GRANIČNI

PRIJELAZ

I

(izolacija)

 

V

(vozači)

 

       PO

(pogranični promet)

 

     PR

(prekogranični radnici)

 

UKUPAN

BROJ RJEŠENJA

GP IZAČIĆ

25            

0

0

       0

25

GP KAMENSKO

18

2

0

       0

20

GP ORAŠJE

86

0

0

       0

86

GP BIJAČA

4

18

0

       1

23

GP BOSANSKI ŠAMAC

3

17

0

       1

21

GP GORICA

3

1

0

       1

5

GP VELIKA KLADUŠA

43

1

0

       3

47

GP DOLJANI

6

0

0

       2

8

GP OSOJE

9

0

1

       0

10

GP BOSANSKO GRAHOVO

0

0

0

       0

0

GP IVANICA

0

0

0

       0

0

GP NEUM I

0

0

0

       0

0

GP NEUM II

3

0

0

       0

3

GP ČEPIKUĆE

7

0

0

       0

7

UKUPNO:

207

39

1

       8

255

             

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: info@fuzip.gov.ba

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.

 

– KRAJ –

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave. Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH. Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom federalnih propisa i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba

Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: info@fuzip.gov.ba