12:05 10.12.2019

Održan sastanak federalnih, kantonalnih i općinskih vodnih inspektora

Dana 9.12.2019. godine, na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora, u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove održan je sastanak federalnih, kantonalnih i općinskih vodnih inspektora, kojem su također prisustvovali i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save.

Na sastanku se diskutovalo o gradnji u vodnom dobru vodotoka I i II kategorije i saradnji s nadležnom građevinskom inspekcijom. Zaključeno je da je za omogućavanje efikasnog postupanja vodnih i građevinskih inspektora te izricanja adekvatnih kazni za prekoračenje granične vrijednosti opasnih materija u otpadnim vodama, neophodno izmijeniti i dopuniti Zakon o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, te je dogovoreno da se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputi inicijativa za izmjene i dopune pomenutog zakona.

 

- KRAJ -