14:33 04.07.2020

Inspekcijski nadzor povodom deponovanja neopasnog otpada u Drvaru i Bosanskom Grahovu

Na zahtjev Federalne ministrice okoliša i turizma, Federalni urbanističko-ekološki inspektorat je danas (4.7.2020. godine) izvršio inspekcijski nadzor kod operatora „Krom reciklaža“ d.o.o. Drvar, povodom deponovanja uvezenog neopasnog tekstilnog otpada predviđenog za reciklažu na području opština Drvar i Bosansko Grahovo.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da privredni subjekt „Krom reciklaža" d.o.o. Drvar posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom izdatu od strane nadležnog kantonalnog ministarstva, te da je 14 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na više lokacija. Konstatovano je da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način kao i da operator upravlja otpadom bez nadzora. Također je utvrđeno da pogon i lokacija koji se pominju u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu, odnosno, oprema i mašine za reciklažu ne postoje na lokaciji uskladištenja otpada. Inspektori su na licu mjesta uzeli uzorke otpadnog materijala radi analize.

Shodno gore navedenom, postupajući inspektori su subjektu nadzora naložili da do četvrtka, 9.7.2020. godine Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dostavi detaljan izvještaj o uvozu i prijem otpada, te lokacijama odlaganja istog.

Nakon uvida u zatraženu dokumentaciju, federalni inspektori će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

- KRAJ -

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove je samostalni federalni organ uprave.  Formalno je organizovana i otpočela sa radom u januaru 2007. godine, temeljem Zakona o inspekcijama u Federaciji BiH.  Sjedište Federalne uprave je u Sarajevu.

Federalna uprava obavlja poslove iz nadležnosti federalnih inspekcija koje su organizovane u sastavu uprave, i vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene posebnim zakonima. Nadležna je za obavljenje inspekcijskih nadzora nad primjenom  federalnih propisa  i propisa BiH kojima je utvrđena nadležnost entitetskih inspekcija za vršenje inspekcijskog nadzora, kao i drugim propisima.

Federalnom upravom rukovodi direktor Mr Anis Ajdinović. www.fuzip.gov.ba Za više informacija, možete kontaktirati Kabinet direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na telefon 033/563-360 ili e-mail: kabinet@fuzip.gov.ba