13:30 29.11.2018

Federalni granični inspektor na MC Tuzla zabranio uvoz 2.136 artikala dječijih lutki

U toku oktobra i novembra 2018. godine, federalni sanitarni inspektor na Mjestu carinjenja Tuzla je, vršeći kontrolu pošiljki dječijih igračaka - lutki porijeklom iz Kine, naložio kontrolu uzorka dječijih lutki „Sweet Fashion Classic“, „Diversity Fashion“, „Beauty Elegant“ i „Sweet Girl“.

S obzirom da su hemijskom analizom uzoraka utvrđene znatno povećane količine ftalata, što ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate (Službeni glasnik BiH broj 04/10) i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (Službeni list BiH broj: 2/92 i 13/94), uvoz sve četiri kontrolisane pošiljke od ukupno 2.136 artikala dječijih lutki je zabranjen.

 

Dječije igračke u pogledu sadržaja ftalata moraju biti u skladu sa zahtjevima Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate (“Službeni glasnik BiH“, broj 04/10). Ftalati (diesteri ftalatne kiseline) su tvari koje se mogu naći u mekom PVC, vrsti plastike koja se koristi u proizvodnji igračaka. Zbog svojih fizičkokemijskih svojstava ftalati su vrlo mobilni i lako migriraju iz plastičnih proizvoda. Različiti ftalati imaju različite namjene, hemijske strukture i toksičnost profila. Prema propisima o hemikalijama (Uredba REACH u EU) DEHP, DBP i BBP1 su klasificirani kao reproduktivno toksični. Prema Odluci o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate, zabranjena je upotreba ftalata DEHP, DBP, BBP u svim igračkama i proizvodima za djecu, dok su ftalati DINP, DIDP i DNOP2 zabranjeni u igračkama i proizvodima za djecu koje djeca mogu staviti u usta u koncentracijama većim od 0,1% mase plastificiranog materijala. Sadržaj ftalata u igračkama i proizvodima za djecu se utvrđuje laboratorijskim ispitivanjem.