15:10 13.09.2018

Federalna uprava za inspekcijske poslove organizuje stručnu edukaciju za federalne i kantonalne inspektore

Federalna uprava za inspekcijske poslove dana 13. i 14.09.2018. godine, na Vlašiću organizuje stručnu edukaciju za federalne i kantonalne inspektore, na kojoj se između ostalog, govori o prekršajnim postupcima i sudskoj praksi, donošenje rješenja-izvršenje rješenja, postupku izvršenja administrativnog rješenja, nadležnost organa za izvršenje rješenja, rokovi, odgoda, zaključak o prisilnom izvršenju, načini izvršenja, odnos upravnog postupka i postupka inspekcijskog nadzora, zabrana dvostrukog suđenja-načelo Non bis in idem, planiranje inspekcijskog nadzora, izrada plana i programa rada iz ugla evropske prakse, ocjena inspektora, normiranje inspektora, kodex etike,  prekršajni postupak u praksi, nedostatci i greške u kreiranju prekršajnog naloga, zaštita potrošača, nadzor nad tržištem, novine u primjeni evropskih standarda u zaštiti potrošača, uloga tržišnog inspektora, kvalitet prekršajnih naloga, analiza po zakonima, inspektoratima, prostor za unapređenje kvaliteta rada, Izvještaj o implementaciji Interoperabilnog informativonog sistema. Uvaženi gosti predavači na navedenoj edukaciji su gđa. Andrejka Grlić, glavna tržišna inspektorica Republike Slovenije, gosp. Edib Kučuković, sudija prekršajnog odjeljenja Općinskog suda Zenica, gosp. Željko Škarica, glavni federalni upravni inspektor, te prof.dr.Ljubinko Mitrović, ombudsmen za ljudska prava BiH.

Inspektori na dvodnevnoj edukaciju imaju priliku diskutovati o situacijama iz prakse s eminentnim stručnjacima iz navedenih oblasti, te na taj način steći uvid u eventualne nedostatke u praksi i unaprijediti svoje postupanje u inspekcijskom nadzoru i pripremi dokumenata koji iz njega proističu, kako bi se postigla maskimalna učinkovitost rada.

 

Odredbe Zakona o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezuju inspektore na permanentno usavršavanje i edukaciju kako bi se postigao potreban nivo stručnosti, te kako bi se adekvatno primjenjivala preuzeta praksa vršenja inspekcijskog nadzora u duhu evropskih standarda.

 

U pogledu navedenog Federalna uprava za inspekcijske poslove će nastaviti organizovati stručno usavršavanje svojih inspektora i kolega iz kantona, te time kontinuirano raditi na unaprjeđenju cjelokupnog sistema inspekcijskog nadzora, kako u preventivnom, tako i u korektivnom i represivnom smislu, odnosno uvođenju svih subjekata nadzora u zakonske okvire.