11:39 10.12.2019

Zabranjen uvoz dječijih lutki

Dana 27.11.2019. godine, sanitarna granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove na mjestu carinjenja (MC) Halilovići, je u toku redovnog pregleda pri uvozu naložila laboratorijsku analizu pošiljke dječijih igrački- lutki tipa "Beba sa cucom Smile“, porijeklom iz Kine.

Po dostavljenim nalazima prve analize, 2.12.2019. godine, za koju uvoznik nije tražio superanalizu, utvrđeno je da ispitani uzorak bitno odstupa od graničnih vrijednosti štetnih materija di(2-etiheksil) ftalat (DEHP) sa liste ftalata na koje se odnose ograničenja, predviđenih čl. 3. Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 04/10).

Zdravstvena neispravnost ispitanog uzorka pokazuje da se kontrolisana pošiljka, koja zbog nivoa štetnih materija ne ispunjava propisane paramentre kvalitete i sigurnosti za opću upotrebu,  ne može uvesti niti staviti u promet u skladu s čl. 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni glasnik RBiH“ broj: 2/92, 13/94).

Shodno navedenom, zabranjen je uvoz zdravstveno neispravne pošiljke u količini od 636 dječijih lutki tipa  "Beba sa cucom Smile" “ i istovremeno naređeno njeno uništavanje.