Seminar o sigurnosti hrane

Uloga inspekcija i izazovi koje postavlja pristup “Od farme do viljuške”

 

Kao dio proizvoda 3. Projekta, firma Jacobs, Cordova & Associates će organizovati seminar na kome će se izložiti i raspravljati o ulozi i praksama inspekcijskih sistema u okviru strategije sigurnosti hrane.

Seminar će se održati u Sarajevu, 25-26. juna 2015.

 

Ciljevi 

Cilj seminara je razmjena znanja i praksi djelotvornih inspekcijskih sistema u okviru savremenog sistema sigurnosti hrane. Rasprava i obuhvaćene teme treba da idu dalje od usko specijalizovanih i tehničkih pitanja i zađu u novu ključnu problematiku koja se odnosi na unapređenje inspekcija u RS i FBiH.

 

Učesnici 

Očekujemo 40 do 50 učesnika iz entitetskih uprava za inspekcije, kao i zvaničnike iz ministarstva i kantona koji su nadležni za ova pitanja u FBiH i RS.

 

Izlagači 

Za moderaciju diskusije na seminaru ćemo se osloniti na dva međunarodna eksperta. 

Dr. Gerry McCurdy, stručnjak za oblast sigurnosti hrane i primjenu načela “od farme do viljuške”, tj. poznaje kontrolne procese u čitavom lancu. Dr. McCurdy je bio direktor Agencije za prehrambene standarde u Sjevernoj Irskoj (Food Standards Agency in Northern Ireland – FSANI) (što je službeno imenovanje po Zakonu o prehrambenim standardima iz 1999.) a sada radi kao nezavisni konsultant za oblast sigurnosti hrane. Njegove dužnosti direktora FSANI obuhvatale su rukovođenje Odjelom FSA za Sjevernu Irsku; realizaciju svih ciljeva Agencije u oblasti sigurnosti hrane, prehrambenih standarda i prehrane u Sjevernoj Irskoj i, u svojstvu člana Upravnog odbora Agencije, učešće u upravljanju FSA kao ministarstvom u Vladi Velike Britanije. Prije vršenja ove dužnosti dr. McCurdy je radio kao zamjenik direktora FSANI, i na tom položaju bio je odgovoran za sigurnost hrane, sprovođenje propisa i osiguranje mogućnosti izbora potrošačima; vodio je tim u kome su radili veterinari, službenici za zdravlje okoliša i naučnici, kao i viši administrativni službenici.

Prije svog rada u FSANI, dr. McCurdy je bio zamjenik načelnika za zdravlje okoliša u Ministarstvu zdravlja i u okviru odjela koji je vodio načelnik za medicinska pitanja bio je nadležan za davanje mišljenja o nizu pitanja u oblasti zdravlja okoliša, uključujući sigurnost hrane i prehrambene standarde. Dr. McCurdy je u Ministarstvo zdravlja prešao iz Odjela za zdravlje okoliša u Ministarstvu za okoliše, a prije toga je radio u lokalnoj upravi Grada Belfasta i Vijeće Oblasti Carrickfergus.

 

Dr. McCurdy je stekao kvalifikacije za službenika za zdravlje okoliša 1978. godine a 1990. je stekao zvanje magistra nauka u oblasti zdravlja okoliša. Ima gotovo 40 godina iskustva u radu u javnom sektoru, od čega posljednjih 25 godina u strukturama centralne vlasti. Predstavljao je centralne vlasti na međunarodnom i evropskom nivou, kao i na nivou Velike Britanije i Irske.

 

Dr. Boris Antunović, DVM, bio je prvi generalni direktor Hrvatske agencije za hranu od 2004. do 2007. godine. Radio je kao nacionalni konsultant FAO za sigurnost hrane za Hrvatsku, bio je član Naučnog komiteta Evropske uprave za sigurnost hrane (European Food Safety Authority – EFSA) i savjetnih za sigurnost hrane u Odboru za poljoprivredu Hrvatskog sabora. On je stručnjak za analizu prehrambenih rizika. Bio je pozivni predavač na doktorskom studiju “Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale” - Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Bologna. 

Dr. Antunović je redovni profesor veterinarskih biomedicinskih nauka – za veterinarskko javno zdravlje i sigurnost hrane na Poljoprivrednom fakultetu, Univerzitet J. J. Štrosmajer u Osijeku u Hrvatskoj. Stekao je Osnovni certifikat za analizu rizika u oblasti sigurnosti hrane na Zajedničkom institutu za sigurnost hrane i primijenjeni nutricionizam (Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition), Univerziteta Maryland u SAD. Diplomirao je na Odjelu za higijenu i tehnologiju hrane životinjskog porijekla; stekao je zvanje magistra biomedicinskih nauka na Odsjeku za higijenu životinja, okoliš i etologiju, a doktorirao je 2003. na Odsjeku za parazitologiju Fakulteta za veterinarsku medicinu Univerziteta u Zagrebu. Za potrebe svoje disertacije radio je u Laboratorio di Parassitologia - Istituto Superiore di Sanita (U Rimu, u Italiji) zahvaljujući stipendiji Italijanske vlade. 

Kao vođa ili član tima, dr Antunović je učestvovao u brojnim nacionalnim i međunarodnim naučnim i stručnim projektima i održao je brojne prezentacije na nacionalnom i međunarodnom nivou. Autor je više od 100 stručnih i naučnih radova i ko-autor više knjiga. Tečno govori engleski, italijanski i francuski, a služi se i njemačkim jezikom.


 A G E N D A

Četvrtak, 25. juna 2015.

14:00   Uvodne riječi

 • Ibrahim Tirak, Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, će pozdraviti učesnike
 • Cordova, viši direktor u JC&A, će izložiti ciljeve projekta sa posebnim osvrtom na komponentu koja se odnosi na inspekcije na principu ocjene rizika.

14:30   Uloga inspekcijskih sistema u strategiji sigurnosti hrane

 • Dr McCurdy će govoriti o izradi Strategije za hranu, Nacionalnog plana nadzora, Strateškog plana i Plana aktivnosti
  • izrada programa inspekcijskog nadzora zasnovanog na ocjeni rizika
  • maksimalna iskorišćenost inspekcija
  • nadzor nad tržištem utiče na inspekcije kroz programe uzorkovanja, informacije sa raznih nivoa (EU, nacionalnog i lokalnog), te uvoz i prehrambene proizvođače.
 • Dr Antunović će dati uvod o problemima inspekcija u zemljama jugoistočne Evrope, s naglaskom na proces pristupanja EU.

16:00   Pauza za kafu

16:30   Rasprava o praktičnim problemima inspekcija u BiH

 • Dr Antunović će dati kratki uvod – kako se radi ocjena rizika u Hrvatskoj i otvoriti raspravu.
 • Dr McCurdy će izložiti činjenični sažetak svojih nalaza o stanju u oblasti kontrole sigurnosti hrane, inspekcija i sprovođenja propisa u BiH
 • Pitanja i odgovori:
  • Pokretanje diskusije o inspekcijskim sistemima za pristup “od farme do viljuške” i primjeri iz dvije zemlje (koji bi mogao biti bolji pristup – iz V. Britanije ili iz Hrvatske)
  • Da li se metode i alati inspekcija razlikuju po sektorima?
  • Mogu li se iskustva iz Hrvatske i V. Britanije primijeniti u BiH? (rasprava – može li se “know how” primijeniti i kako?)

19:00   Večera

 

Petak, 26. juna 2015.

9:30     Koordinacija inspekcijskih metoda i pristupa radi uspješne Strategije sigurnosti hrane u različitim sektorima

Dr McCurrdy će govoriti o sektorskim pristupima

  • Kako uspostaviti i unaprijediti koordinirane inspekcije.
  • Hrana za životinje, proizvodnja na farmi, higijena mesa, prerada hrane, maloprodaja i ugostiteljstvo.
  • Potencijalno korištenje pristupa jednog inspektorata kao vodećeg za firme niskog rizika.
 • Dr Antunović će prezentirati način kako se koordinacija inspekcija vrši u Hrvatskoj.
  • studije slučaja (po jedan slajd za tržišnu, zdravstvenu, veterinarsku, fitosanitarnu i inspekciju za sigurnost hrane).

11:00   Pauza za kafu

12:30   Rasprava i zaključci -

 • Dr Cordova će sumirati raspravu i pozvati učesnike da uzmu učešća u završnoj raspravi o narednim koracima za uvođenje bolje prakse u oblasti sigurnosti hrane
 • Importance and the role of inspectors training and capacity building
 • značaj i uloga obuke i izgradnje kapaciteta inspektora
 • [drugi aspekti]

14:00   Ručak

15:00   Odlazak