INSPEKTORAT URBANISTIČKO EKOLŠKE INSPEKCIJE (Federalno Ministarstvo Prostornog Uređenja)

Federalno Ministarstvo Prostornog Uređenja

Zakoni

Zakon o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima FBiH 11 98 38 98 11 99

Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH

Zakon o vracanju dodjeli i prodaji stanova FBiH 28 05 i 2 08

Zakon o zaštiti dobara koja su odlukama komisije za zaštitu nacionalnih spomenika proglašena kao nacionalni spomenik BiH

 

Podzakonski akti

ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA OČUVANJE, KONZERVIRANJE I OBNAVLJANJE KULTURNO-POVIJESNOG NASLJEĐA I OČUVANJE, ZAŠTITU I OBNAVLJANJE PRIRODNOG NASLJEĐA, OSTVARENIH OD ...

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine

PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA ZA DIMNJAKE U GRAĐEVINAMA

PRAVILNIK O TEHNIČKIM SVOJSTVIMA ZA CEMENTE KOJI SE UGRAĐUJU U BETONSKE KONSTRUKCIJE

Pravilnik o tehničkim propisima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične konstrukcije

Pravilnik o tehnickim propisima za dimnjake u gradjevinama FBiH 49 08

Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske konstrukcije

Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije

Pravilnik o tehnickim svojstvima grijanja i hladjenja ...FBiH 49 09

Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama

Pravilnik o tehnickim svojstvima sistema ventilacije...FBiH 49 09

Pravilnik o tehničkim svojstvima za cemente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije

Pravilnik o tehnickim svojstvima za prozore i vrata FBIH 6 09

Pravilnik o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije

Pravilnik o tehnickom pregledu gradjevine FBiH 21 06 i 23 08

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine

Uredba o gradjevinama i zahvatima od znacaja za FBiH...85 07 i 29 08

Uredbu o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja

Uredbu o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa

Uredbu o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima

Uredbu o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata

Uredbu o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima

Uredbu o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije

Uredbu o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati glede sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevine

redbu o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju

Uredbu o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije