INSPEKTORAT VETERINARSKE INSPEKCIJE

Federalno Ministarstvo Poljoprivrede Vodoprivrede i Šumarstva

Zakoni

Zako o vodama FBiH 70 06

Zakon o duhanu FBiH 45 02 42 04 51 07

Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu FBiH 15 98

Zakon o mjerama za unapredjivanje stocarstva FBiH 23 98

Zakon o priznavanju i zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja

Zakon o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednog bilja FBiH 55 01

Zakon o slatkovodnom ribarstvu FBiH 64 04

Zakon o veterinarstvu BiH 34 02

Zakon o veterinarstvu FBiH 46 00

 

Podzakonski akti

Pravilnik o dop pravil o osnov zahtjev o kvaliteti FBiH 04

Pravilnik o izmj i dop pravil o min tehn tehno FBiH 07

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uslovima za uvoz sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja i oplođenih jajnih ćelija i njihovoj upotrebi u stočarstvu

Pravilnik o izmjenama pravilnika o uslovima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za obavljanje proizvodnje osvježavajućih bezalkoholnih pića, voćnih sokova i sirupa i flaširanih voda

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za obavljanje proizvodnje duhanskih proizvoda

Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra

Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru

Pravilnik o osnovnim zahtjevima o kvalitetu, pakovanju i deklarisanju sjemena poljoprivrednog bilja

Pravilnik o osnovnim zahtjevima, o kvalitetu poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakovanja, plombiranje, deklarisanja i uslovima čuvanja sadnog materijala poljoprivrednog bilja

Pravilnik o sadržaju, načinu i uvjetima upisa u registre poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala

Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata

Pravilnik o stručnim ispitima doktora veterinarske medicine i veterinarskih tehničara

Pravilnik o stručnom pregledu nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala

Pravilnik o stručnom pregledu sjemenskog usjeva poljoprivrednog bilja

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije i sadržini i načinu izdavanja ovlaštenja

Pravilnik o uslovima za uvoz sjemena za vještačko osjemenjivanje životinja i oplođenih jajnih ćelija i njihovom korištenju u stočarstvu

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje mora ispunjavati pravno lice za izradu dokumentacije na osnovu koje se izdaju vodni akti

Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, kadra i veterinarsko-tehničke opreme za osnivanje veterinarskih organizacija i veterinarskih ustanova

Pravilnik o visini naknade troškova za utvrđivanje kvaliteta poljoprivrednog sjemena

Pravilnik o visini troškova za izvršeni stručni pregled nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala i deklarisanja sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja