INSPEKTORAT URBANISTIČKO EKOLŠKE INSPEKCIJE (Federalno Ministarstvo Okoliša i Turizma)

Federalno Ministarstvo Okoliša i Turizma

Zakoni

Zakon o Fondu za zastitu okolisa FBiH 33 03

Zakon o nacionalnom parku Una FBiH 44 08

Zakon o turistickoj djelatnosti FBiH 32 09

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH 32 09

Zakon o upravljanju otpadom FBiH 33 03

Zakon o vanjsko trgovinskoj politici BiH 7 98 str 4

Zakon o Vijecu ministara BiH 30 03, 42 03, 81 06

Zakon o zastiti okolisa FBiH 30 03 sa izmjenom 38 09

Zakon o zastiti prirode FBiH 33 03

Zakon o zastiti zraka FBiH 33 03

 

Podzakonski akti

Odluku o ratifikaciji konvencije o kontroli prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovom odlaganju

Odluku o uvjetima i načinu provođenja montrealskog protokola i postepenog isključivanja iz upotrebe supstanci koje oštećuju ozonski omotač u BiH

Pravilnik o postupanju s otpadom koji se ne nalazi na listi opasnog otpada ili čiji je sadržaj nepoznat

Pravilnik o uspostavljanju sistema praženja namjernog držanja i ubijanja zaštićenih životinja

Pravilnik o uvjetima i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade i ostalih troškova nastalih u postupku procjene utjecaja na okoliš

Pravilnik o uvjetima mjerenja i kontrole sadržaja sumpora u gorivu

Pravilnik o uvjetima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišnog dopuštenja za pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu zakona o zaštiti okoliša

Pravilnik o uvjetima za prijenos obveza upravljanja otpadom sa proizvođaća i prodavača na operatera sistema za prikupljanje otpada

Pravilnik o donošenju najboljih raspoloživih tehnika kojima se postižu standardi kvalitete okoliša

Pravilnik o eko oznakama i nacinu upravljanja eko oznakama FBiH 92 07

Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja

Pravilnik o emisiji isparljivih organskih jedinjenja FBiH 12 05

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje

Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije zagađujućih materija u zrak

Pravilnik o granicnim vrijednostima kvaliteta zraka FBiH 12 05

Pravilnik o izdavanju dozvole za aktivnosti male privrede u upravljanju otpadom

Pravilnik o izmjeni pravilnika o uvjetima i kreterijima koje moraju ispunjavati nositelji izrade studije utjecaja na okoliš i visini naknade te ostalih troškova nastalih u postupku procjene ...

Pravilnik o kategorijama otpada sa listama FBiH 9 05

Pravilnik o monitoringu emisija zagađujućih materijala u vazduhu

Pravilnik o monitoringu kvalitete vazduha

Pravilnik o monitoringu kvalitete vazduha FBiH 12 05

Pravilnik o novim mjerama za istraživanje ili očuvanje kako bi se spriječio značajan negativan uticaj na životinjske vrste namjernim hvatanjem ili ubijanjem

Pravilnik o obrascu, sadržaju i postupku obavještavanja o važnim karakteristikama proizvoda i ambalaže od strane proizvođača

Pravilnik o ograničenju emisije u zrak iz postrojenja za spaljivanje BIO - MASE

Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu

Pravilnik o postepenom isključivanju supstanci koje oštećuju ozonski omotač

Pravilnik o registrima postrojenja i zagadjivanjima FBiH 82 07

Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole za pogone i postrojenja koja imaju izdate dozvole prije stupanja na snagu zakona o zaštiti okoliša

Pravilnik o sadržaju i naćinu izrade plana upravljanja zaštićenim područjima

Pravilnik o sadržaju i naćinu vođenja registra zaštićenih područja

Pravilnik o sadržaju izvještaja o stanju sigurnosti, sadržaju informacija o sigurnosnim mjerama i sadržaju unutrašnjih i spoljnih planova intervencije

Pravilnik o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje preduzima nadležni organ

Pravilnik o stucnom ispitu za turisticke vodice FBiH 88 08

Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom FBiH 77 08

Pravilnik o uslovima za rad postrojenja za spaljivanje otpada FBiH 12 05

Pravilnik o uspostavljanju i upravljanju informacionim sistemom za zaštitu prirode i vršenje monitoringa

Pravilnik o uvjetima pristupa zasticenom podrucju FBiH 69 06

Pravilnik o životinjskom otpadu i drugim neopasnim materijalima prirodnog porijekla koji se mogu koristiti u poljoprivredne svrhe

Uredbu o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranični promet otpada

Uredbu o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije

Uredbu o selektivnom prikupljanju, pakovanju i označavanju otp