INSPEKTORAT TRŽIŠ NO TURISTIČKE INSPEKCIJE (Federalno Ministarstvo Trgovine)

Federalno Ministarstvo Trgovine

Zakoni

Z A K O N O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA MEDJUN�

ZAKON O HRANI U BIH

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kontroli cijena sl F�

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNIM ZONAMA

ZAKON O KONTROLI CIJENA sl FBIH 02 95

Zakon o kontroli kvalitete odredjenih proizvoda pri uvozu �

Zakon o nadzoru kvalitete odredjenih proizvoda pri uvozu i�

ZAKON O OPCOJ SIGURNOSTI PROIZVODA U BIH

Zakon o slobodnim zonama FBIH 2 95

ZAKON O TRGOVINI FBIH

Zakon o vanjskotrgovinskoj politici BiH Sg BIH 7 98

Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju FBIH 2 95

ZAKON O ZASTITI POTROSACA U BIH

 

Podzakonski akti

 Odluka o kvalitetu tecnih naftnih goriva Sl BiH

Odluka o mjerama neposredne kontrole odredjenih proizvoda �

Odluka o odredjivanju proizvoda za koje kontrolu kvaliteta�

Odluka o usvajanju bilansa energetskih potreba FBiH za 2010. godinu

ODLUKA O USVAJANJU BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FBIH ZA 201�

ODLUKA O UVJETIMA ZA REGISTRIRANJE UGOVORA O DUGOROCNOJ PROIZVODNOJ SARADNJI

Pravilnik o nacinu evidentiranja i kontroli prometa naftni�

PRAVILNIK O OBLIKU SADRZAJU I NACINU VODJENJA REGISTRA TRG�

Pravilnik o obliku sadrzaju i nacinu vodjenja trgovacke kn�

Pravilnik o uslovima minimalne tehnicke opremljenosti posl�

PRAVI~2D

PRAVI~36

UPUTSTVO O EVIDENTIRANJU IZVRSENOG KOMPENZACIONOG POSLA

Uputstvo o nacinu sadrzaju i rokovima dostave obavjestenja�

UPUTSTVO O UTVRDJIVANJU VISINE NAKNADE ZA IZDAVANJE OTPREM�

UREDBA O ZASTUPANJU STRANIH LICA U FEDERACIJI BOSNE I HERC�