POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA INTERESA

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Jedinica za implementaciju Projekta „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS)

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE IZJAVA INTERESA  

 ZA

 TENDER ZA NABAVKU JEDNOG PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA          

Tender br. BA-ICIS-TF011205-FBiH-G-SH-18-2.3.13    

 

Bosna i Hercegovina i Entitet Federacija Bosne i Hercegovine kroz subsidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom je dobila Grant sredstva od Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA) za Projekat „Tehnička podrška za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje“ (ICIS). Projekt implementira Federalna uprava za inspekcijske poslove koja namjerava da iskoristi dio sredstava iz povrata PDV-a za nabavku jednog službenog putničkog motornog vozila za svoje potrebe.

Federalna uprava za inspekcijske poslove putem svoje Jedinice za implementaciju Projekta poziva podobne ponuđače da dostave izjave interesa u kojima bi trebalo da  dokumentuju da posjeduju tražene kvalifikacije i relevantno iskustvo za isporuku gore navedenog vozila (Dokument - ovlaštenje, ugovor ili sl., iz kojeg je vidljivo da je ponuđač ovlašteni prodavac i serviser za motorno vozilo koje nudi, a koju je izdao  ovlašteni uvoznik/Importer, Izjavu ponuđača sa navođenjem lokacije-ja  ovlaštenog sevisa za vozilo koje je predmet ponude).

Tenderski postupak će se provesti po procedurama koje su definisane u Smjernicama Svjetske Banke: Nabavke roba, radova i nekonsultantskih usluga pod IBRD zajmovima i IDA kreditima i grantovima, januar 2011 (Smjernice za nabavke) metodom „kupovina“ (Shopping).

Zainteresovani ponuđači mogu dobiti dodatne informacije u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove,  na adresi koja je dole navedena, radnim danom, od 09:00 do 15:00 sati.

Izjave interesa dostaviti do 03.01.2019. godine, 14.00 sati.

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Jedinica za implementaciju Projekta 

Fehima Ef. Čurčića 6

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 563-350

Fax: +387 33 563-351 ili 563-361

E-mail: piu@fuzip.gov.ba