00:00 12.09.2018

POZIV ZA IZJAVU INTERESA - selekcija individualnog konsultanta

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove - FUZIP

Projekt tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje - ICIS

 

 

POZIV ZA IZJAVU INTERESA

Konsultantska usluga – selekcija individualnog konsultanta

Projektni zadatak: Asistent koordinatora ICIS Projekta

Tender No.: BA-ICIS-TF011205-FB&H-CS-IC-18-2.3.9b

 

 

Opis ICIS projekta

Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine, kroz sub-sidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom,  je dobila grant Švedske agencije za međunarodnu razvoju saradnju (SIDA) za pokrivanje troškova Projekta tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS).

Projekat treba da obezbijedi podršku reformi poslovnog okruženja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i infrastrukture, nastavak reforme i unapređenje inspektorata, te procesa registracije biznisa u Bosni i Hercegovini.

 

Opis projektnog zadatka

Kako bi se osigurala učinkovita i pravovremena implementacija ICIS Projekta FUZIP je osnovala Jedinicu za implementaciju Projekta ICIS za nivo FBiH.

Pored dva konsultanta čiji je zadatak obavljanje funkcija finansijskog menadžmenta i nabave u okviru PIU FBiH, ukazala se potreba  i  za angažovanjem dodatne podrške implementaciji Projekta - Asistenti Koordinatora, kako bi se osigurala efikasna koordinacija između Jedinice i koordinatora Projekta, kao i ostalog osoblja FUZIP-a uključenog u realizaciju Projekta.

Obzirom da jedan asistent koordinatora prestaje sa radom 30.09.2018. godine  potrebno je angažirati novog konsultanta na njegovoj poziciji.

Vremenski period za izvršenje ugovora je oktobar – novembar 2018. godine, sa mogućnošću produženja. 

Federalna uprava za inspekcijske poslove  ovim putem poziva zainteresirane individualne konsultante  da izjave svoj interes za obavljanje traženih usluga. Zainteresirane konsultanti bi trebali dostaviti informacije da posjeduju tražene kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje usluge (CV).                                                               

 

Konsultanti bi trebalo da ispunjavaju sljedeće uslove:

Potrebne kvalifikacije:

  • SSS diploma;
  • Minimalno 1 godina radnog iskustva na koordinaciji projekata ili na aktivnostima koje zahtijevaju koordinaciju više odjela ili organizacionih jedinica;
  • Poznavanje i praktično iskustvo rada na računaru sa jednostavnim softverskim aplikacijama (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
  • Poželjno prethodno iskustvo na projektima međunarodnih organizacija.

Individualni konsultanti će biti odabrani u skladu sa metodom “Selekcija individualnih konsultanata” (IC) po vodiču Svjetske banke za angažiranje konsultanata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na dole navedenoj adresi u toku radnog vremena od  09.00 do 15.00 sati.

Izjave interesa se mogu dostaviti u pisanoj formi na donju adresu (osobno ili poštom) na protokol Federalne uprave za inspekcijske poslove, ili na e-mail, do 20.septembra 2018. godine.

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove                                                                                             

Jedinica za implementaciju Projekta za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje         

N/r: gosp. Anis Ajdinović, direktor, kooordinator Projekta za FB&H                                                   

Fehima ef. Čurčića br.6                                                                                                                            

71000 Sarajevo                                                                                                                                        

Tel: +387 33 563 398

Fax: +387 33 563 350

Email: piu@fuzip.gov.ba