12:00 08.01.2018

POZIV ZA IZJAVU INTERESA - Individualni konsultant - stručnjak za informacione tehnologije

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove - FUZIP

Projekt tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje - ICIS

 

 

POZIV ZA IZJAVU INTERESA

Konsultantska usluga – selekcija individualnog konsultanta

 

Projektni zadatak: Individualni konsultant - stručnjak za informacione tehnologije u okviru ICIS Projekta za komponente br.1 i br. 2  

Tender No.: BA-ICIS-TF011205-FB&H-CS-IC-18-1.9

 

 

Opis ICIS projekta

Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine, kroz sub-sidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom,  je dobila grant Švedske agencije za međunarodnu razvoju saradnju (SIDA) za pokrivanje troškova Projekta tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS).

Projekat treba da obezbijedi podršku reformi poslovnog okruženja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i infrastrukture, nastavak reforme i unapređenje inspektorata, te procesa registracije biznisa u Bosni i Hercegovini.

 

Opis projektnog zadatka

Da bi se osigurala efikasna implementacija ICIS projekta u okviru FUZIP-a, posebno komponente 1 koja se odnosi na uspostavljanje interoperabilnog informacionog sistema, pojavila se potreba da se u Jedinici za implementaciju Projekta angažira i stručnjak za informacione tehnologije. On će kao IT ekspert usko sarađivati sa ostalim članovima Jedinice i osobljem FUZIP-a u cilju implementacije ove komponente u svim fazama, sa akcentom na praćenje realizacije ugovornih obaveza. Originalno je bilo planirano je da će IT ekspert biti angažiran u okviru FUZIP-a i poslije završetka ICIS projekta.  

IT konsultant će pratiti i realizaciju konsultantskog ugovora „Procjena/analiza postojećih poslovnih procesa prekogranične kontrole roba kod nadležnih inspekcija i nadogradnja informacionog sistema u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, koja uključuje izradu web aplikacije za  prekograničnu kontrolu roba - BIMS (Border Inspection Management System), zbog kompleksnosti i važnosti  ove aktivnosti u okviru komponente br.2 ICIS Projekta.    

Okvirni vremenski period za izvršenje ugovora je januar – juni 2018. godine. 

Federalna uprava za inspekcijske poslove  ovim putem poziva zainteresirane individualne konsultante  da dostave Izjave interesa za obavljanje traženih usluga. Zainteresirani konsultanti bi trebali dostaviti informacije/dokaze da posjeduju tražene kvalifikacije, kao i relevantno iskustvo za obavljanje usluge (CV).                                                               

Konsultanti bi trebalo da ispunjavaju sljedeće uslove: 

  • VSS-sedmi stepen stručne spreme, završen fakultet tehničkih nauka smjer računarstvo, informatika ili drugi fakultet sa informatičkom orijentacijom;
  • najmanje jedna godina radnog iskustva u impelemntaciji informacionih sistema, održavanju baze podataka, softvera i hardvera; 
  • poznavanje programskih alata ASP.NET (MVC5, WebForms, AnglarJS, Knockout), C#, JavaScript, SQL, PHP, HTML5, CSS3;
  • poznavanje relacijskih baze podataka, programiranja i osnova interoperabilnosti;
  • odlične vještine izvještavanja, interpersonalne vještine i vještine timskog rada;
  • znanje engleskog jezika – usmeno i pismeno;
  • posjedovanje važeće vozačke dozvole;
  • spremnost putovanja širom Federacije BiH.

Individualni konsultant će biti odabran u skladu sa metodom “Selekcija individualnih konsultanata” (IC) po vodiču Svjetske banke za angažiranje konsultanata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na dole navedenoj adresi u toku radnog vremena od  09.00 do 15.00 sati.

Izjave interesa se mogu dostaviti u pisanoj formi na donju adresu (osobno ili poštom) na protokol Federalne uprave za inspekcijske poslove, ili na e-mail: piu@fuzip.gov.ba, do 15. januara 2018. godine.

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove                                                                                             

Jedinica za implementaciju Projekta za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje         

N/r: gosp. Anis Ajdinović, direktor, kooordinator ICIS Projekta za FB&H                                                    

Fehima ef. Čurčića br.6                                                                                                                            

71000 Sarajevo                                                                                                                                        

Tel: +387 33 563 398

Fax: +387 33 563 350

Email: piu@fuzip.gov.ba