Sektor granične inspekcije

Pravilnik o uslovima u pogledu stručne, prostrane i tehničke osposobljenosti fitosanitarnih labaratorija za izvođenje labaratorijiskih testiranja radi dijagnostikovanja štetnih organizama

Registar osoba koje su brisane iz jedinstvenog registra osoba koje obavljaju postupke i/ili označavaju DMP

Pravilnik o provođenju sistemske kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprječavanja unošenja, širenja i kontrole smeđe truleži krompira i bakterijiskog uvećanja na krompiru i paradajzu prouzrokovanih bakterijom RALSTONIA SOLANACEARUM (SMITH) YABUUCH

Pravilnik o provođenju sistemske kontrole i preduzimanju mjera u cilju sprječavanja unošenja, širenja i kontrole prstenaste truleži krtola krompira koju uzrokuje bakterija CLAVIBACTER CLAVIBACTER MICHIGANENSIS (SMITH) DAVIS ET AL. SSP. SEPEDONICUS

Jedinstveni registar osoba koje obavljaju postupke tretiranja i/ili označavaju DMP

Odluku o davanju ovlašćenja Federalnom agromediteranskom zavodu za obavljanje analiza u svrhu službenog ispitivanja kvaliteta mineralnih đubriva („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/16)

Pravilnik o jedinstvenim principima za ocjenjivanje fitofarmaceutskih sredstava („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/16)

Pravilnik o razvrstavanju, pakovanju, obilježavanju i opremanju fitofarmaceutskih sredstava uputstvom za upotrebu („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/16)

Izvještaj o provođenju Roterdamske konvencije o proceduri prethodnog obavještenja o saglasnosti za promet nekih opasnih hemikalija i pesticida u međunarodnoj trgovini

Obrazac za vođenje evidencije

Priručnik za primjenu Fitofarmaceutskih sredstava

Objedinjeni spisak fitofarmaceutskih sredstava koja sadrže aktivne materije za koje je Vijeće ministara BiH donijelo Odluku o zabrani registriranja, uvoza i prometa 

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće uporabe  („Službeni list R BIH“, br. 2/92 i 13/94)

Zakon o prometu otrova („Službeni list RBIH“, br. 2/92 i 13/94)

Zakon o prometu opasnih materija („Službeni list RBIH“, br. 2/92 i 13/94)

Zakon o nadzoru kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu i izvozu („Sl. glasnik BiH“, broj: 13/03), ovaj zakon je suspendovan od ministra trgovine Milorada Bahilja, jer nisu doneseni podzakonski akti

Odluka o određivanju proizvoda koji podliježu kontroli kakvoće pri uvozu i izvozu („Sl. novine FBiH“, broj: 39/98)

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata („Sl. list SFRJ“, broj: 1/79, 20/82, 74/90)

Uputstvo o načinu provođenja odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva 15.09.2002. godina

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 06/16)

Pravilnik o neželjenim supstancama u hrani za životinje (“Sl. glasnik BiH“, broj: 72/11)

Pravilnik o začinima, ekstraktima začina i mješavina začina (“Sl. glasnik BiH“, broj: 51/11)

Pravilnik o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“, broj: 4/13)

Pravilnik o mikrobiološkim kriterijumima za hranu („Službeni glasnik BIH“, broj: 11/13)

Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupaka u skladu sa odredbama propisa o hrani i hrani za životinje („Službeni glasnik BIH“, broj: 5/13)

Pravilnik o maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla („Sl. glasnik BiH“, br. 89/12)

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 20/13)

Pravilnik o izmjeni pravilnika o uslovima za stavljanje u promet, kvaliteti i kontroli kvalitete mineralnih đubriva („Sl. glasnik BiH“, br. 33/13)

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 70/14)

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 73/15)

Pravilnik o potrebnoj dokumentaciji za ocjenu aktivnih materija („Službeni glasnik BiH“, broj: 11/16)

Pravilnik o potrebnoj dokumentaciji za ocjenu fitofarmaceutskih sredstava („Službeni glasnik BiH“, broj: 12/16)

Izmjene i dopune spiska aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini 2017 („Sl. glasnik BiH“, broj: 48/17)

Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, broj: 06/16)

Sortna lista BiH

Izmjene i dopune sortne liste Bosne i Hercegovine 2010 („Sl. glasnik BiH“, br. 02/12)

Pravilnik o stavljanju u promet sjemena uljanog i predivog bilja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 63/13)

Pravilnik o stavljanju u promet sjemena krmnog bilja („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/13)

Pravilnik o službenom nadzoru sadnog materijala poljoprivrednih biljaka u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 13/15)

Pravilnik o službenom nadzoru sjemenskih usjeva u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 14/15)

Pravilnik o mjerama za sprečavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i reguliranim objektima ("Sl. glasnik BiH", br. 59/11)

Pravilnik o uslovima pod kojima se određeni štetni organizmi, bilje ili biljni proizvodi i regulisani objekti mogu uvoziti ili prevoziti/prenositi radi ogleda  („Službeni glasnik BiH“, broj: 104/11)

Pravilnik o fitosanitarnom registru i o biljnim pasošima („Službeni glasnik BiH“, broj: 05/13)

Pravilnik o listama štetnih organizama, listama bilja, biljnih proizvoda i regulisanih objekata („Službeni glasnik BiH“, broj: 48/13)

Pravilnik o formi i sadržaju fitosanitarnog certifikata i fitosanitarnog certifikata za reeksport („Službeni glasnik BiH“, broj: 12/13)

Pravilnik o sastavu, načinu imenovanja, djelokruga i načinu rada stručnog savjeta za zdravlje bilja ("Sl. glasnik BiH", broj: 29/16)

Program Posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2016. godinu ("Sl. glasnik BiH", broj: 29/16)

Program posebnog nadzora (sistemske kiontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2015. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj: 24/15)

Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanja štetnog organizma kineska strižibuba – Anoplophora chinensis (Foster) („Službeni glasnik BiH“, broj: 68/14)

Pravilnik o uslovima i načinu unošenja određenog bilja i biljnih proizvoda iz susjednih zemalja u pogranično područje BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 31/14)

Plan hitnih mjera za postupanje u slučaju pojave smeđe truleži krompira (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. („Službeni glasnik BiH“, broj: 28/14)

Plan hitnih mjera za postupanje u slučaju pojave prstenaste truleži krompira (Clavibacter michiganensis subs.sepedonicus.) (“Službeni glasnik BiH“, broj: 27/14)

Program posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih štetnih organizama na krompiru u BiH za 2014. godinu (“Službeni glasnik BiH“, broj: 26/14)

Opšti operativni plan za postupanje u slučaju vanredne pojave štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima (“Službeni glasnik BiH“, broj: 85/13)

Pravilnik o načinu izvještavanja i objavljivanja podataka o prvoj pojavi štetnih organizama sa listi IA i IIA („Službeni glasnik BiH“, broj: 61/13)

Instrukcija za uzorkovanje i zdravstveni pregled krompira („Službeni glasnik BiH“, broj: 63/13)

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja uzročnika bolesti vretenaste krtole krompira – Potato spindle tuber viroida („Službeni glasnik BiH“, broj: 30/13)

Pravilnik o mjerama za sprečavanje širenja i kontrole cistolikih nematoda („Službeni glasnik BiH“, broj: 98/12)

Pravilnik o mjerama za sprečavanje unošenja i širenja borove nematode Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle el al. („Službeni glasnik BiH“, broj: 31/12)

Pravilnik o upisu u registar dobavljača sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka („Službeni glasnik BiH“, broj: 54/16)

Pravilnik o stavljanju u promet materijala za razmnožavanje voća i voćnih sadnica namijenjenih za proizvodnju voća u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/13)

Pravilnik o stavljanju u promet reprodukcionog materijala ukrasnih biljaka u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/13)

Pravilnik o stavljanju u promet sjemena repe u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 83/13)

Pravilnik o stavljanju u promet materijala za raznožavanje vinove loze u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, br. 50/13)

Pravilnik o stavljanju u promet sjemenskog krompira u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, br. 67/12)

Pravilnik o stavljanju u promet sjemena žita u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, br. 60/12)

Pravilnik o stavljanju u promet materijala za razmnožavanje povrća i sadnog materijala povrća u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, br. 43/12)

Pravilnik o stavljanju u promet sjemena povrća u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, br. 40/12)

Izmjene spiska aktivnih materije dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16)

Program obuke odgovornih lica za promet fitofarmaceutskih sredstava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 47/16)

Pravilnik o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u Bosni i Hercegovini („Sl. glasnik BiH“, broj: 6/11)

Pravilnik o uređajima za aplikaciju FFS (“Sl. glasnik BiH“, br. 84/13)

Pravilnik o dužnostima korisnika fitofarmaceutskih sredstava („Službeni glasnik BiH“, broj: 101/12)

Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", broj: 51/11)

Pravilnik o metodama uzorkovanja za provođenje službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH“, broj: 78/12)

Pravilnik o provođenju plana praćenja - monitoringa hrane („Službeni glasnik BiH“, broj: 21/11)

Pravilnik o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima namijenjenim za dodir sa hranom („Službeni glasnik BiH“, broj: 25/11)

Odluka o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje uvoz neke hrane i hrane za životinje iz određenih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima („Službeni glasnik BIH“, broj: 90/16)

Odluka o povećanoj razini službenih kontrola pri uvozu kukuruza za prehranu ljudi („Službeni glasnik BiH“, broj: 48/15)

Zakon o kontroli kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu (“Sl. novine FBiH“, broj: 21/97)

Pravilnik o načinu i postupku obavljanja kontrole kvaliteta proizvoda pri uvozu i izvozu („Sl. novine FBiH“, broj: 39/98)

Pravilnik o mliječnim proizvodima i starter kulturama (“Sl. glasnik BiH“, broj: 21/11)

Pravilnik o mazivim mastima ("Službeni  glasnik BiH", broj: 21/11)

Pravilnik o zgusnutom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu ("Službeni glasnik BiH“, broj: 21/11)

Pravilnik o jestivim kazeinima i kazeinatima ("Službeni glasnik BiH“, broj: 21/11)

Pravilnik o jestivim biljnim uljima, jestivim biljnim mastima i majonezama („Službeni glasnik BiH“, broj: 21/11)

Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje (“Sl. glasnik BiH“, broj: 28/11)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o voćnim sokovima, voćnim nektarima i sličnim proizvodima (“Sl. glasnik BiH“, broj: 28/11)

Pravilnik o proizvodima od jaja ("Sl. glasnik BiH", broj: 51/11)

Pravilnik o keksima i proizvodima srodnim keksima (“Sl. glasnik BiH“, broj: 51/11)

Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima ("Sl. glasnik BiH", broj: 51/11)

Pravilnik o dijetetskoj hrani za posebne medicinske potrebe (“Sl. glasnik BiH“, broj: 71/11)

Pravilnik o hrani obogaćenoj nutrijentima (“Sl. glasnik BiH“, broj: 72/11)

Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe (“Sl. glasnik BiH“, broj: 72/11)

Pravilnik o kafi, proizvodima od kafe, surogatima i proizvodima od surogata (“Sl. glasnik BiH“, broj: 72/11)

Pravilnik o minimalnim tehničko-tehnološkim i kadrovskim uvjetima za proizvodnju rakija i voćnih vina („Sl. novine FBiH“, broj: 2/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mineralnim đubrivima („Službeni glasnik BiH“, broj: 76/11)

Instrukcija o načinu pregleda pošiljaka merkantilnog krompira namijenjenog izvozu i izdavanju fitosanitarnih certifikata („Službeni glasnik BiH“, broj: 73/15)

Pravilnik o fitosanitarnim zahtjevima za drveni materijal za pakovanje u međunarodnom prometu („Službeni glasnik BiH“, broj: 60/12)

Datoteke za preuzimanje