Federalni rudarsko, termo i elektro - energetski inspektorat

Elektroenergetska inspekcija

Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (“Sl. list SFRJ”, broj: 19/68)

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova napona od 1 do 400kV ("Sl. list SFRJ", broj: 65/88)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Sl. list SFRJ", br.  7/71, 44/76)

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova ("Sl. list SFRJ", broj: 51/73, 11/80)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Službeni list SFRJ", broj: 74/90)

Pravilnik o tehničkim normama za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Službeni list SFRJ", broj: 62/73)

Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima ("Službeni list SFRJ", broj: 13/78)

Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunika - cionih kablovskih vodova ("Službeni list SFRJ", br. 36/86)

Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne struje ("Službeni list SRBiH", br. 34/88)

Inspekcija posuda pod pritiskom

Uredba sa zakonskom snagom o termoenergetskoj inspekciji („Sl.novine RBiH“, br. 23/1992, 13/1994)

Pravilnik o tehničkim propisima za izradu i upotrebu parnih kotlova, parnih sudova, pregrijača pare i zagrijača vode i JUS standardi sa obaveznom primjenom („Sl. list SFRJ“, br. 7/1957, 22/1957, 61/1972, 56/1972)

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne posude pod pritiskom („Sl. list SFRJ“, br. 16/83)

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprimirane, tečne i pod pritiskom rastvorene gasove („Sl. list SFRJ“, br. 25/1980, 9/1986)

Pravilnik o izgradnji postrojenja za tečni naftni gas i o uskladištenju i pretakanju tečnog naftnog gasa („Sl. list SFRJ“, br. 24/1971, 26/1971)

Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne sudove pod pritiskom za tečne atmosferske gasove („Sl. list SFRJ“, br. 9/1986)

Pravilnik o tehničkim normativima za pregled i ispitivanje stabilnih posuda pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Sl. list SFRJ“, br. 76/1990)

Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih posuda pod pritiskom za ukapljene atmosferske gasove („Sl. list SFRJ“, br. 39/1988)

Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje stabilnih posuda pod pritiskom za tečni ugljen-dioksid („Sl. list SFRJ“, br. 39/1990)

Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih boca za propan-butan gas sa ventilom („Sl. list SFRJ“, br. 44/1987)

Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje registrirane djelatnosti iz oblasti prerađivačke industrije

Rudarska inspekcija

Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tećnosti gasova-prećišćeni tekst ("Sl. list SFRJ", br. 39/89 i 36/90)

Pravilnik o tehničkim normativima z pripremanje mineralnih sirovina-ruda obojenih metala ("Sl. list SFRJ", br. 36/79)

Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu ("Službeni list SFRJ", br. 26/88 i 63/88)

Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju ugljena ("Službeni list SFRJ", br. 4/89, 45/89, 3/90 i 54/90)

Pravilnik o tehničkim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala ("Službeni list SFRJ", br. 24/91)

Pravilnik o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi i materijala oknima rudnika ("Službeni list SFRJ", br. 4/80, 12/85,35/87 i 51/88)

Pravilnik o tehničkim normativima pri prijevozu ljudi u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina horizontalnim i kosim prostorijama ("Službeni list SFRJ", br. 34/89)

Pravilnik o tehničkim normativima za prijevoz transporterima sa trakom u rudarstvu ("Službeni list SFRJ", br. 5/73, 12/74, 4/86 i 4/89) sa izuzetkom odredbi čl. od 23. do 85. i čl. od 90. do 112.

Pravilnik o tehničkim normativima za gradnju jamskih magazina za eksplozivna sredstva u rudnicima s podzemnom eksploatacijom mineralnih sirovina ("Službeni list SFRJ", br. 12/88)

Pravilnik o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina ("Službeni list SFRJ", br. 4/86 i 62/87)

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata za dobivanje morske soli i za proizvodnju morske soli ("Službeni list SFRJ", br. 20/78)

Pravilnik o tehničkim normativima za rudarske radove pri istraživanju i eksploataciji ležišta kamene soli ("Službeni list SFRJ", br. 8/79)

Pravilnik o tehničkim normativima za istraživanje, dobivanje i pripremu nuklearnih mineralnih sirovina ("Službeni list SFRJ", br. 39/85 i 40/86)

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima sa podzemnom eksploatacijom ("Službeni list SFRJ", br. 21/88 i 90/91)

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina ("Službeni list SFRJ", br. 66/87)

Pravilnik o tehničkim mjerama i zaštiti na radu pri rudarskim podzemnim radovima ("Službeni list SFRJ", br. 11/67, 35/67, 60/70, 9/71, 3/73 i 5/73)

Pravilnik o mjerama zaštite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu ("Službeni list SFRJ", br. 8/87 i 12/88)

Pravilnik o tehničkim normativima za pokretne stepenice i trake za prijevoz ljudi ("Službeni list SFRJ", br. 66/78, 13/82 i 42/88)

Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima ("Službeni list SFRJ", br. 18/67)

Pravilnik o tehničkim normativima za dizalice ("Sl. list SFRJ", br. 65/91)

Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi ("Službeni list SFRJ", br. 35/69)

Pravilnik o tehničkim normativima i o zaštiti na radu pri istraživanju i eksploataciji nafte i zemnih gasova dubinskim bušotinama ("Službeni list SFRJ", br. 46/60, 37/64, 2/67 i 14/67)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije ("Službeni list SFRJ", br. 24/87)

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ", br. 53/88 i 54/88)

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400 kV ("Službeni list SFRJ", br. 65/88)

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova ("Službeni list SFRJ", br. 51/73, 69/73, 11/80, 36/86 i 65/88)

Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta ("Službeni list SFRJ", br. 16/86 i 28/89)

Pravilnik o tehničkim mjerama za liftove ("Službeni list SFRJ", br. 51/78, 16/88 i 28/89)

Pravilnik o obaveznom atestiranju dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta te o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda ("Službeni list SFRJ", br. 27/90)

Pravilnik o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi ("Službeni list SFRJ", br. 55/87)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Službeni list SFRJ", br. 74/90)

Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova ("Službeni list SFRJ", br. 6/92)

Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima ("Službeni list SFRJ", br. 13/68)

Pravilnik o tehničkim mjerama za uređaje sa svjetlećim cijevima ("Službeni list SFRJ", br. 14/67)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona ("Službeni list SFRJ", br. 7/71 i 47/76)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta ("Službeni list SFRJ", br. 62/73)

Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za projektiranje i izvedbu električnih postrojenja u prostorijama u kojima se radi s eksplozivom ("Službeni list SFRJ", br. 17/74)

Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Službeni list SFRJ", br. 4/74 i 13/78)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Službeni list SFRJ", br. 13/78)

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod naponom 20 kV ("Službeni list SFRJ", br. 10/79)

Pravilnik o tehničkim normativima za uređaje u kojima se nanose i suše premazna sredstva ("Službeni list SFRJ", br. 57/85)

Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja ("Službeni list SFRJ", br. 19/68)

Naredba o obaveznom atestiranju prijenosnih alata sa elektromotorima ("Službeni list SFRJ", br. 21/87)

Naredba o obaveznom atestiranju (homologaciji) protiveksplozijskih zaštićenih električnih uređaja koji su namijenjeni za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivnih smješa ("Službeni list SFRJ", br. 25/89)

Propisi za protiveksplozijsku zaštitu ("Službeni list SFRJ", br. 18/81)

Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunika - cionih kablovskih vodova ("Službeni list SFRJ", br. 36/86)

Pravilnik o tehničkim normativima za fasadna dizala na električni pogon ("Službeni list SFRJ", br. 19/86)

Pravilnik o tehničkim normativima za viseće skele na električni pogon ("Službeni list SFRJ", br. 19/86)

Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima radnika na tim radnim mjestima ("Službeni list SRBiH", br. 2/91)

Pravilnik o uslovima koje u pogledu kadrova i tehničke opreme moraju ispunjavati organizacije koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", br. 2/91)

Pravilnik o vođenju evidencija i čuvanju isprava i sadržaju godišnjih izvještaja iz oblasti zaštite na radu ("Službeni list SRBiH", br. 2/91)

Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne struje ("Službeni list SRBiH", br. 34/88)

Datoteke za preuzimanje