Federalni veterinarski inspektorat

Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Sl. list SFRJ'', broj: 53/91)

Zakon o zdravstvenom nadzoru životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Sl. list SR BiH'', broj: 43/86)

Naredba o ljekovima za upotrebu u veterinarstvu koji podliježu veterinarskoj kontroli ("Sl. list SFRJ", br. 48/88)

Naredba o određivanju zaraznih bolesti životinja za koje se mora odmah osigurati utvrđivanje zarazne bolesti ili uzroka uginuča životinje ("Sl. list SFRJ", br. 1/78)

Odluka o utvrđivanju zarazne bolesti zarazni ektim ovaca koja predstavlja opasnost za stočarstvo SRBiH ("Sl. list SR BiH", br. 3/81)

Pravilnik o uslovima  za proizvodnju  sjemena  za vjestačko osjemenjavanje životinja ("Sl. list  SR BiH", br. 18/80)

Pravilnik o ispitivanju na potomstvo muških priplodnih grla za upotrebu u vještačkom osjemenjavanju ("Sl. list SR BiH", br. 21/80)

Pravilnik o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja ("Sl. list SFRJ", broj: 55/89)

Pravilnik o kvaliteti jestivih ulja i masti biljnog porijekla, margarina , majoneze i njima sličnih proizvoda ("Sl. list SFRJ", br. 27/85)

Pravilnik o kvaliteti začina, ekstrakta začina i mješavini začina („Sl. list SFRJ“, broj: 4/85)

Pravilnik o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode („Sl. list SFRJ“, broj: 39/89)

Pravilnik o kvalitetu kakao - proizvoda, proizvoda sličnih čokoladi, krem - proizvoda i bombonskih proizvoda ("Sl. list SFRJ", broj: 23/88, 63/88, 36/89 i 21/90)

Pravilnik o kvalitetu mesa i stoke za klanje, peradi i divljači ("Sl. list SFRJ", br. 34/74)

Pravilnik o kvalitetu mesa pernate živine ("Sl. list SFRJ", broj: 1/81)

Pravilnik o kvalitetu proizvoda od mesa ("Sl. list SFRJ" ,br. 55/91)

Pravilnik o kvalitetu zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa („Sl. list SFRJ“, br. 2/85, 12/85, 24/86)

Pravilnik o metodama ispitivanja kvalitete jaja i proizvoda od jaja ("Sl. list SFRJ", br. 72/87)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizikalnih, hemijskih i mikrobioloških analiza stočne hrane („Sl. list SFRJ“, broj: 15/87)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te hemijskih i fizikalnih analiza bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju („Sl. list SFRJ“, br. 41/85)

Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka te metodama hemijskih i fizikalnih analiza mlijeka i mliječnih proizvoda („Sl. list SFRJ“, broj: 32/83)

Pravilnik o metodama vršenja mikrobioloških analiza i superanaliza životnih namirnica ("Sl. list SFRJ", broj: 25/80)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i  iskorjenjivanje infektivnog bovinog rinotrahentisa i infektivnog pustularnog vulvovaginitisa ("Sl. list SFRJ", br. 63/89)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja (“Sl. list SFRJ”, br. 6/88)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnila kod životinja (“Sl. list SFRJ”, br. 39/88)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja (“Sl. list SFRJ”,br. 34/89)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda (“Sl. list SFRJ”, br. 39/88)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje furunkuloze pastrmki ("Sl. list SFRJ", br. 72/91)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične kuge svinja (“Sl. list SFRJ”, br. 6/88)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje letrospiroze kod životinja (“Sl. list SFRJ”, br. 06/88)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje njukastl-bolesti životinja (“Sl. list SFRJ”, br. 39/88)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje salmoneloze pernate živine (“Sl. list SFRJ”, br. 6/86)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tifusa peradi (“Sl. list SFRJ”, br. 6/88)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze kod životinja (“Sl. list SFRJ”, br. 22/89)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje vritičavosti pastrmki ("Sl. list SFRJ", br. 72/91)

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti pčela (“Sl. list SFRJ”, br. 06/88)

Pravilnik o načinu i postupku suzbijanja pojedinih zaraznih bolesti životinja ("Sl. list SR BiH", br. 11/79)

Pravilnik o obaveznome zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala poljoprivrednoga i šumskog bilja (“Sl. list SFRJ”, broj: 52/86)

Pravilnik o preduzimanju stalnih zaštitnih mjera protiv mikroorganizama, insekata i glodara ("Sl. list SR BiH", br. 23/78)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija i obimu dostavljanja izvještaja o sprovođenju zdrvstvene zaštite životinja ("Sl. list SR BiH, br. 5/79)

Pravilnik o sanitarno higijenskim uslovima prostorija u kojima se proizvode, čuvaju i stavljaju u promet životne namirnice, sirovine namijenjene za proizvodnju životnih namirnica i predmeti opšte upotrebe ("Sl. list SR BiH", broj: 25/87)

Pravilnik o uslovima i načinu vršenja zdravstvenog pregleda životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u toku njihove proizvodnje i o načinu vođenja evidencije o njihovom ispitivanju ("Sl. list SR BiH", broj: 25/87)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati stanice i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljaka životinja ("Sl. list SFRJ ", br: 6/88)

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavatl ženska grla za proizvodnju priplodne stoke, o načinu i postupku za njihovo ocjenjivanje i razvrstavanje u klase, o načinu trajnog obilježavanja maticnih grla i njihovog podmlatka i o uslovima za stavljanje priplodne stoke u unutrašnji promet ("Sl. list SR BiH", br: 28/79)

Pravilnik o uslovima u pogledu mikrobiološke ispravnosti kojima moraju odgovarati životne namirnice u prometu ("Sl. list SFRJ", br. 45/83, 18/87, 43/89)

Pravilnik o uslovima za prodaju životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe van prostorija određenih za prodaju i načinu vršenja zdravstvenog nadzora ("Sl. list SR BiH", br. 12/77)

Uputstvo o načinu uzimanja uzoraka za vršenje analize i superanalize namirnica i predmeta opšte upotrebe (''Sl. list SFRJ'', broj: 60/78)

Uredba o klasiflkaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama socijalističke republike Bosne i Hercegovine ("Sl. list SR BiH", br. 19/80)

Datoteke za preuzimanje