Federalni saobraćajni inspektorat

Inspekcija za telekomunikacije i poštu 

Zakon o sistemu veza, radio saobraćaja i poštanskom, telegrafskom i telefonskom saobraćaju („Službeni list SR BiH“, br. 15/90)

Inspekcija za željeznički promet 

Zakon o sigurnosti željezničkog prometa ("Sl. list RBiH ", br. 33/95)

Uputa o organiziranju prijavljivanja i sljeđenje, otklanjanje posljedica i evidentiranje vanrednih događaja na području željeznica FBiH („Službene novine FBIH“, br. 66/04)

Signalni pravilnik 

Prometni pravilnik 

Pravilnik o jedinstvenoj organizaciji i radu 

Pravilnik o izradi reda vožnje 

Pravilnik o prometu specijalnog vlaka 

Pravilnik o unutarnjem  i međunarodnom telegrafskom telefonskom i radio-prometu 

Uputa o manevriranju 

Uputa za kontrolu izvršenja reda vožnje i primjeni prometno-tehničkih propisa             

Uputa o prometu  vlakova na pojedinim prugama bez vlakopratnog osoblja, samo sa strojovodom na vučnom vozilu 

Uputa o vršenju  prometne službe na prugama opremljenim automatskim pružnim blokom 

Uputa za vršenje prometne službe na prugama opremljenim telekomandom 

Uputa o prometu salonskih vozila 

Uputa o izradi reda vožnje 

Uputa o tehničkim normativima i podacima za izradu i izvršenje reda vožnje

Uputa  o utvrđivanju frekvencije, popisa i analiza tokova  putnika u međunarodnom  prometu 

Uputa za označavanje vlakova na ZRS 

Uputa o signaliziranju kraja vlaka signalnim završnim svjetiljkama sa crvenom trepčućom svijetlošću i postupak sa njim 

Uputa o preobilježavanju putničkih kola normalnog koloseka 

Uputa za primjenu Samoupravnog sporazuma o izvršenju reda vožnje 

Uputa o obrascima prometne službe i načinu njihovog vođenja             

Uputa o izračunavanju i iznalaženju vremena vožnje  

Uputa o utvrđivanju i evidentiranju kapaciteta i organizaciju teretnog prometa            

Uputa o privremenom reguliranju prometa na dvokolosječnoj pruzi za vrijeme kapitalnog remonta jednog kolosjeka 

Uputa o postupcima za slučaj izvanrednog događaja

Uredba o radu željeznica FBiH i organa uprave pri i sljeđenju izvanrednih događaja („ Sl. novine FBiH“, broj: 66/04)

Uputa o izradi tehnološkog procesa rada ranžirnih i rasporednih stanica              

Pravilnik o vršenju radio-telegrafske službe na JŽ 

Uputa za popis teretnih kola na prugama JŽ 

Uputa za obradu podataka popisa teretnih kola na prugama JŽ                

Pravilnik za uzajamnu uporabu teretnih  kola u međunarodnom prometu (RIV) 

Pravilnik o uzajamnoj uporabi putničkih i prtljažnih kola u međunarodnom  prometu (RIC) 

Privitak II Pravilnika  RIV Teka  1 - Propisi za tovarenje - 1989. godina

Privitak II Pravilnika RIV Teka 2 - Kategorije pruga - 1989. godina

Privitak II Pravilnika RIV Teka 3 - Primjeri načina tovarenja - 1989. godina

Propisi o međunarodnom prometu tereta (PIM)  

Jednoobrazni propisi o izvršenju prijevoza putnika i prtljage u međunarodnom  prometu (PIM)              

Propisi o međunarodnom prometu ekspresne robe (PIEx)  

Uputa o rezerviranju sjedala, postelja i ležaja na JŽ  

Pravilnik o organizaciji prijevoza putnika i pošiljaka JŽ   

Uputa o postupcima pri prijevozu putnika i prtljaga JŽ 

Uputa o manipulaciji pri prijevozu pošiljaka stvari JŽ 

Uputa o potražnom postupku JŽ

Uputa o carinskom postupku u željezničkom prometu JŽ - 1982. godina

Uputa o vojnim prevoženjima željeznicom JŽ 

Uputa o korištenju ravnih i boks paleta na JŽ 

Uputa sa nađenim stvarima JŽ  

Uputa o prijevozu eksplozivnih pošiljaka JŽ 

Uputa o dogovorenom prijevozu stvari na prugama JŽ 

Uputa o popunjavanju prijevoznih dokumenata, prikupljanju i elektroničkoj obradi podataka o prijevozu putnika i stvari na JŽ 

Pravilnik o jedinstvenom i jednoobraznom vođenju transportnog računovodstva i blagajničkog poslovanja na željezničkim postajama - 1990. godina

Uputa o uporabi kola i tovarnog pribora sa privitcima - 1983. godina

Uputa o prijevozu naročitih pošiljaka JŽ - 1988. godina

Pravilnik o željezničkim standardima JŽ 

Uputa o radu kontrolnih prijemnih tijela JŽ 

Uputa za primjenu  SS o tekućem održavanju teretnih i putničkih kola JŽ 

Uputa o mjerama sigurnosti od električne struje na elektrificiranim prugama JŽ          

Priručnik za primjenu mjera sigurnosti od električne struje 25KV i 50Hr JŽ  

Uputa za obavljanje poslova na elektrificiranim prugama monofaznim sustavima 25KV i 50Hz JŽ - 1990. godina

Uputa o rukovanju brznomjernim uređajima i obradu traka za registriranje JŽ 

Pravilnik o kočnicama željezničkih vozila 

Uputa o kočenju vlakova JŽ 

Uputa o kočenju vlakova koji u svom sastavu imaju teretna kola SZD 

Uputa o produženju roka periodične opravke salonskih, inspekcijski i drugih specijalnih kola JŽ 

Uputa o vođenju evidencije o službi vuče JŽ  

Uputa za primjenu signala za elektro vuču JŽ  

Uputa za održavanje kliznih ležišta sinskih vozila JŽ - 1959. godina

Uputa o garanciji kvalitete izvršenih opravaka željezničkih vozila JŽ

Uputa za obavljanje kontrolnih pregleda teretnih kola JŽ 

Pravilnik o održavanju željezničkih vozila  

Uputa za opravku kolskih osovinskih sklopova i ležišta JŽ 

Uputa za redovite opravke tegljeničkih i odbojnih uređaja JŽ - 1992. godina

Pravilnik za vuču na RS  

Uputa za mjerenje omskog otpora na osovinskom slogu željezničkih vozila JŽ 

Uputa za održavanje kočnica željezničkih vozila              

Uputa za rad osoblja vučnih vozila JŽ 

Uputa za održavanje elektro postrojenja za grijanje kola za putničke vlakove «Schaltbam> JŽ 

Uputa o jednoposjedu dizel i elektro vučnih vozila JŽ 

Uputa za promet motornih vozila JŽ 

Uputa za eksploataciju i održavanje obtinih postolja tipa Y-25iY-27 na JŽ 

Pravilnik o tehničko-kolskoj djelatnosti                

Uputa za podmazivanje kola  JŽ               

Uputa za pregledače kola JŽ 

Uputa o vođenju evidencije tehničko-kolske službe i tehničkih podataka o kolima JŽ  

Zbirka TK- obrazaca JŽ   

Uputa za grijanje putničkih kola JŽ 

Uputa za održavanje kolskog električnog osvjetljenja u eksploataciji JZ 

Pravilnik o njezi željezničkih kola i motornih vlakova 

Uputa o prijevozu praćenih automobila JŽ 

Uputa o prijevozu tenka M-84 i njegovih modifikaciji 

Uputa za mjerenje i ispitivanje kontaktne mreže na prugama  JŽ 

Uputa za vaganje željezničkih vozila JŽ  

Uputa za probnu vožnju željezničkih vozova poslije izvršene opravke 

Uputa za korištenje  Sovjetskih (SZD) kola JŽ 

Uputa za čuvanje tehničke  dokumentacije JŽ 

Uputa o postupku kod oštečenja stranih teretnih kola  JŽ                          

Uputa o tehničkim uvjetima za održavanje teških motornih drezina serije 911 JŽ 

Uputa za oplemenjavanje  vode za dizel-vozila  JŽ 

Pravilnik za kemijsko uništavanje korova i rastinja na prugama JŽ 

Pravilnik o čuvarima pruge JŽ                   

Pravilnik za tehničku obradu skretničkih dijelova i krajeva šina za izolovane sastave JŽ 

Pravilnik o izoliranim sastavima u gornjem stroju željezničkih pruga JŽ  

Pravilnik o održavanju gornjeg stroja pruge JŽ 

Pravilnik o održavanju  donjeg stroja pruge JŽ 

Pravilnik o tehničkim mjerama za opterećenje željezničkih mostova i propusta  JŽ 

Pravilnik o načinu ukriženja željezničke pruge i ceste JŽ  

Pravilnik o kategorizaciji pruga JŽ  

Uputa o ugrađivanju i održavanju šina i skretnica u dugačkim trakovima JŽ 

Uputa za primjenu propisa o kategorizaciji pruga u sastavu JŽ 

Uputa o uvjetima i dinamici za primjenu Pravilnika održavanju gornjeg stroja pruge JŽ 

Uputa za osiguranje prometa u tijeku zime JŽ   

Uputa o tehničkim uvjetima za izradu i primjenu betonskih pragova tipa JZ-70 

Uputa za prijem drvenih ragova i kontrolu njihovog impregniranja JŽ - 1974. godina

Uputa za zavarivanje željezničkih šina alumotermitskim postupkom sa pljosnatim pojačanjem JŽ

Uputa za izvođenje radova u zemljanom trupu postojećih pruga za veće brzine JŽ - 1979. godina

Uputa o jedinstvenim kriterijumima za kontrolu stanja pruga na mrežu               

Uputa za isporuku, ugradnju održavanje elastičnog pričvršćivanja "Pandrol" na mreži 

Uputa za isporuku, ugradnju i održavanje elastične stezaljke SKL-2 na mreži 

Uputa o telmoloskom postupku za zaštitu od korozie šina, skretnica, mostova, tunela na JŽ 

Pravilnik o održavanju signalno-sigurnosnih postrojenja             

Pravilnik o funkcioniranju sustava veza na JŽ 

Pravilnik o obimu i vrsti telekomunikacijskih veza, uređaja i postrojenja na prugama JŽ - 1974. godina

Opći tehički propisi za relejne stanice i signalno-sigurnosne uređaje JŽ   

Tehnički uvjeti za osiguranje prometa na cestovnim  prijelazima u nivou JŽ  

Tehnički uvjeti za isporuku i ugradnju signalno- sigurnosne i telekomunikacijske opreme na magistralnim prugama JŽ 

Tehnički uvjeti za visokofrekventne uređaje sustava  V-300 

Uputa o tehničkom pregledu signalno- sigurnosnom postrojenju  JŽ 

Tehnički uvjeti za isporuku i montažu opreme za radio-dispečerske veze na JŽ i posebni uvjeti za radio-dispečerske veze na JŽ 

Uputa o rukovanju induktivnim auto-stop uređajem I 60 

Uputa za ugradnju, ispitivanje, puštanje u pogon i održavanje lokomotivskog dijela auto-stop uređaja I 60 

Uputa za primjenu, ugradnju i ispitivanje i održavanje pružnih auto-stop uređaja  na prugama JŽ 

Uputa  o prometu vučnih vozila koja nisu opremljena autostop-uređajima na prugama opremljenim pružnim dijelom autostop-uređaja  

Uputa o održavanju telegrafsko-telefonskih vodova i linija JŽ 

Uputa o telmičkom pregledu signalno-sigurnosnih postrojenja                

Uputa o vrstama i uporabi telekomunikacijskih uređaja  i veza  JŽ - 1978. godina

Pravilnik o objavljivanju i izdavanju samoupravnih i općih akata JŽ 

Pravilnik o utvrđivanju poslova na kojima radnici neposredno sudjeluju u vršenju željezničkog prometa  JŽ 

Pravilnik o stručnoj spremi radnika koji neposredno sudjeluju u vršenju željeznickog prometa  JŽ 

Pravilnik o načinu vršenja unutarnje kontrole i ovlaštenje radnika za vršenje unutarnje kontrole JŽ (

Pravilnik o unutarnjem redu na željeznicama JŽ - 1978. godina

Pravilnik o posebitim zdravstvenim  uvjetima koje moraju ispunjavati željeznički radnici koji neposredno sudjeluju u vršenju željezničkog prometa  

Pravilnik o opremanju vlakova priborom za prvu pomoć JŽ 

Pravilnik o provjeravanju sposobnosti za rad radnika koji neposredno sudjeluju u vršenju željezničkog prometa JŽ

Pravilnik o radu u smjenama voznog i staničnog osoblja

Datoteke za preuzimanje