Federalni šumarski inspektorat

Pravilnik o minimalno tehničkim, tehnološkim i drugim uslovima za obavljanje djelatnosti rezanja drveta u pilanama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 14/02 i 26/02)

Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/14)

- Zaključak Vlade FBiH, broj: 1381/2014 od 10.07.2014. godine

- Zaključak Vlade FBiH, broj: 826/2015 od 02.07.2015. godine

- Zaključak Vlade FBiH, broj: 1808/2015 od 23.12.2015. godine

Datoteke za preuzimanje