Federalni inspektorat rada

Zakon o inspekcijama FBIH ("Sl. novine FBiH", br. 73/14)

Zakon o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br. 81/15)

Zakon o prekršajima ("Sl. novine FBiH", br. 63/14)

Zakon o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/16)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. novine FBiH", br. 29/98)

Zakon o ustanovama („Sl. list RBiH“, br. 6/92, 8/93, 13/94)

Zakon o zaštiti na radu („Sl. list SRBiH“, br. 22/90)

Uputstvo o postupku vršenja nadzora („Sl. list SRBiH“, br. 28/88)

Pravilnik o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu („Sl. list SRBiH“, br. 2/91)

Pravilnik o obliku i sadržaju isprave iz oblasti zaštite na radu („Sl. list SRBiH“, br. 2/91)

Pravilnik o vođenju evidencije, čuvanju isprava i sadržaju godišnjeg izvještaja iz oblasti zaštite na radu („Sl. list SRBiH“, br. 2/91)

Pravilnik o uslovima za utvrđivanje radnih mjesta sa posebnim uslovima rada i ljekarskim pregledima na tim radnim mjestima („Sl. list SRBiH“, br. 2/91)

Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada („Sl. list SRBiH“, br. 5/86)

Opšti pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu („Sl. list SFRJ“, br. 35/69)

Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi („Sl. list SFRJ“, br. 35/69)

Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i uređajima („Sl. list SFRJ“, br. 18/67, 18/91)

Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad („Sl. list SFRJ“, 18/91)

Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama („Sl. list SFRJ“, br. 29/71)

Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore („Sl. list SRBiH“, br. 5/88)

Pravilnik o zaštiti na radu sa razvijačima acetilena i acetilenskim stanicama („Sl. list SRBiH“, br. 32/87)

Pravilnik o zaštiti na radu na željeznicama („Sl. list SRBiH“, br. 42/86)

Pravilnik o opštim mjerama i normativima zaštite pri radu sa dizalicama („Sl. list SFRJ“, br. 55/69)

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u grafičkim preduzećima („Sl. list FNRJ“, br. 56/47)

Pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u kamenolomima i ciglanama, kao i kod vađenja gline, pijeska i šljunka („Sl. list FNRJ“, br. 69/48)

Pravilnik o higijensko-tehničkim zaštitnim mjerama pri radu na preradi i obradi metala („Sl. list FNRJ“, br. 40/61)

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno tehničkim zaštitnim mjerama na radovima pri hemijsko-tehnološkim procesima („Sl. list FNRJ“, br. 55/50)

Pravilnik o tehničkim i zdravstveno tehničkim zaštitnim mjerama pri radu u crnoj metalurgiji („Sl. list FNRJ“, br. 7/55)

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Sl. list SFRJ“, br. 53/88)

Pravilnik o zaštiti na radu pri korišćenju električne struje („Sl. list SRBiH“, br. 34/88)

Pravilnik o zaštiti na radu u šumarstvu („Sl. list SRBiH“, br. 20/85)

Pravilnik o zaštiti na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala („Sl. list SRBiH“, br. 5/86)

Pravilnik o tehničkim normativima za primjenu motornih lančanih testera u šumarstvu („Sl. list SFRJ“, br. 34/80)

Pravilnik o tehničkim normativima za ski-liftove („Sl. list SFRJ“, br. 2/85)

Pravilnik o zaštiti na radu pri termičkoj obradi legura lakih metala u kupatilima sa nitratnim solima („Sl. list SFRJ“, br. 48/65)

Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima („Sl. list SFRJ“, br. 55/65)

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila („Sl. list SFRJ“, br. 17/66)

Pravilnik o zaštiti na radu u izradi eksploziva i baruta i manipulisanja eksplozivima i barutima („Sl. list SFRJ“, br. 55/69)

Uputstvo o postupku vršenja nadzora nad primjenom propisa iz oblasti zaštite na radu pri gradnji tunela („Sl. list SRBiH“, br. 28/88)

Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi („Sl. list SFRJ“, br. 36/68)

Pravilnik o tehničkim normativima za pekare („Sl. list SFRJ“, br. 13/92)

Pravilnik o tehničkim normativima za mlin za preradu žita u mlinske proizvode („Sl. list SFRJ“, br. 13/92)

Pravilnik o obezbjeđenju smještaja i ishrane radnika, odnosno njihovom prevozu od mjesta stanovanja da mjesta rada i natrag („Sl. list SRBiH“, br. 18/80)

Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organizovanju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu („Sl. list SFRJ“, br. 21/71)

Zakon o zapošljavanju stranaca ("Sl. novine FBiH", br. 111/12)

Uredba o uslovima u pogledu broja zaposlenih radnika ("Sl. novine FBiH", broj: 15/98)

Uredba o poticanju zapošljavanja ("Sl. novine FBiH", broj: 95/15)

Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 48/16)

Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerđevina ("Sl. novine FBiH", broj: 6/98)

Zakon o izmjenama zakona o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina ("Sl. novine FBiH", broj: 50/11)

Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta ("Sl. novine FBiH", broj: 27/97)

Datoteke za preuzimanje