Poziv za izjavu interesa II

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove - FUZIP

Projekt tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje - ICIS

Grant br. TF011205

 

POZIV ZA IZJAVU INTERESA

Konsultantska usluga – selekcija individualnog konsultanta

Projektni zadatak: Asistent tkoordinatora ICIS Projekta za aktivnost “Procjena/analiza postojećih poslovnih procesa i nadogradnja informacionog sistema u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove koji uključuje izradu web aplikacije za  prekograničnu kontrolu roba - BIMS (Border Inspection Management System)

 

Tender No.: BA-ICIS-TF011205-FB&H-CS-IC-16-2.3.8b

Opis ICIS projekta

Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine, kroz sub-sidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom,  je dobila grant Švedske agencije za međunarodnu razvoju saradnju (SIDA) za pokrivanje troškova Projekta tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS).

Projekat treba da obezbijedi podršku reformi poslovnog okruženja kroz jačanje institucionalnih kapaciteta i infrastrukture, nastavak reforme i unapređenje inspektorata, te procesa registracije biznisa u Bosni i Hercegovini.

U okviru Projekta će se realizirati i projektni zadatak  “Procjena/analiza postojećih poslovnih procesa i nadogradnja informacionog sistema u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove koji uključuje izradu web aplikacije za  prekograničnu kontrolu roba - BIMS (Border Inspection Management System), a sve sa ciljem kako bi inspekcijske kontrole bile što efikasnije  i jednostavnije za sve učesnike u postupku (inspektori, uvoznici, špediteri i ostali).

Opis projektnog zadatka 

Zbog kompleksnosti i važnosti ovih aktivnosti FUZIP ima potrebu za angažovanjem jednog individualnog konsultanta – asistenata koordinatora ICIS Projekta koji bi pratio realizaciju konsultantskog ugovora „Procjena/analiza postojećih poslovnih procesa prekogranične kontrole roba kod nadležnih inspekcija i nadogradnja informacionog sistema u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, koja uključuje izradu web aplikacije za  prekograničnu kontrolu roba - BIMS (Border Inspection Management System), i čiji bi glavni zadaci bili da obezbijedi visok nivo koordinacije i organizacionu podršku koordinatoru Projekta, ako i da osigura pomoć i podršku relevantnom osoblju odgovornom za implementaciju BIMS-a.   

Okvirni vremenski period za izvršenje ugovora je mart – decembar 2016. godine. 

Federalna uprava za inspekcijske poslove  ovim putem poziva zainteresirane individualne konsultante  da izjave svoj interes za obavljanje traženih usluga. Zainteresirane konsultanti bi trebali dostaviti informacije da posjeduju tražene kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje usluge (CV).                                                               

Konsultanti bi trebalo da ispunjavaju sljedeće uslove: 

  • Srednjoškolska diploma;
  • Minimum 1 godina iskustva u radu na sličnim poslovima;
  • Poznavanje i praktično iskustvo u radu sa jednostavnim softverskim aplkacijama (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
  • Tečno poznavanje engleskog jezika;
  • Visoki standardi profesionalne etike. 

 

Individualni konsultanti će biti odabrani u skladu sa metodom “Selekcija individualnih konsultanata” (IC) po vodiču Svjetske banke za angažiranje konsultanata.

Dodatne informacije se mogu dobiti na dole navedenoj adresi u toku radnog vremena od  09.00 do 15.00 sati.

Izjave interesa se mogu dostaviti u pisanoj formi na donju adresu (osobno ili poštom) na protokol Federalne uprave za inspekcijske poslove, ili na e-mail, do 23. marta 2016. godine.

 

Federalna uprava za inspekcijske poslove                                                                                            

Jedinica za implementaciju Projekta za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje         

N/r: gosp. Anis Ajdinović, direktor, kooordinator Projekta za FB&H                                                   

Fehima ef. Čurčića br.6                                                                                                                             

71000 Sarajevo                                                                                                                                        

Tel: +387 33 563 398

Fax: +387 33 563 350

Email: piu@fuzip.gov.ba