Poziv za izjavu interesa

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalna uprava za inspekcijske poslove

Projekt tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje – ICIS

Grant br. TF011205

 

POZIV ZA IZJAVU INTERESA

 Konsultantska usluga – selekcija individualnih konsultanata

Projektni zadatak: Asistenti koordinatora ICIS Projekta  

Aktivnost: BA-ICIS-TF011205-FB&H-CS-IC-16-2.2.2c1, c2, d

  

Bosna i Hercegovina i Federacija Bosne i Hercegovine, kroz sub-sidijarni ugovor sa Bosnom i Hercegovinom, je dobila grant Švedske agencije za međunarodnu razvoju saradnju (SIDA) za pokrivanje troškova Projekta tehničke podrške za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje (ICIS). Glavne aktivnosti Projekta se odnose na uspostavu interoperabilnog informacionog sistema (IIS) na nivou BiH, aktivnost 1.3, kao i pružanje konsultantskih usluga koje se odnose na pružanje tehničkih savjeta i pomoći Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (FUZIP), aktivnost 2.1.

Zbog kompleksnosti i važnosti ovih aktivnosti FUZIP ima potrebu za dodatnim angažovanjem individualnih konsultanata – asistenata koordinatora Projekta, i to:

- Dva konsultanta za pružanje pomoći i podrške u implementaciji preporuka za aktivnost 2.1,

- Jedan konsultant za pružanje pomoći i podrške u implementaciji preporuka za aktivnost 1.3

Okvirni vremenski period za izvršenje ugovora je mart – decembar 2016. godine.  

Federalna uprava za inspekcijske poslove  ovim putem poziva zainteresirane individualne konsultante  da izjave svoj interes za obavljanje traženih usluga. Zainteresirane konsultanti bi trebali dostaviti informacije da posjeduju tražene kvalifikacije i relevantno iskustvo za obavljanje usluge (CV).                                                               

Konsultanti bi trebalo da ispunjavaju sljedeće uslove:

- Univerzitetska diploma;
- Minimum 1 godina iskustva u radu na koordinaciji projekata, ili aktivnosti koordinacije više odjeljenja ili organizacionih jedinica;
- Poznavanje i praktično iskustvo u radu sa jednostavnim softverskim aplkacijama (Word, Excel, PowerPoint, Internet);
- Tečno poznavanje engleskog jezika;
- Visoki standardi profesionalne etike   
                                                                                                                                   

Individualni konsultanti će biti odabrani u skladu sa metodom “Selekcija individualnih konsultanata” (IC) po vodiču Svjetske banke za angažiranje konsultanata. 

Dodatne informacije se mogu dobiti na dole navedenoj adresi u toku radnog vremena od  09.00 do 15.00 sati.

Izjave interesa se mogu dostaviti u pisanoj formi na donju adresu (osobno ili poštom) na protokol Federalne uprave za inspekcijske poslove, ili na e-mail (piu@fuzip.gov.ba), do 16. marta 2016. godine.   

Federalna uprava za inspekcijske poslove                                                    
Jedinica za implementaciju Projekta za unapređenje poslovnog okruženja i institucionalno jačanje         
N/r: gosp. Anis Ajdinović, direktor, kooordinator Projekta za FB&H                                                    
Fehima ef. Čurčića br.6, 71000 Sarajevo 

Tel: +387 33 563 398

Fax: +387 33 563 350

Email: piu@fuzip.gov.ba