Studijsko putovanje u Sjevernu Irsku

U okviru ICIS projekta - komponenta 2.1. realizovali se studijsko putivanje u Sjevernu Irsku za predstavnike entiteskih Inspektorata FBIH i RS-a.

 

Ciljevi i program studijske posjete

  1. Da se učesnici upoznaju sa modelom Sjeverne Irske za obavljanje službenih kontrola hrane za ljude i životinje i zdravlja biljaka koji je prilagođen zahtjevima Evropske Unije (EU).
  2. Da se omogući razmatranje protokola i procedura za obavljanje inspekcija i uzorkovanja koje se odnose na implementaciju službenih kontrola EU za hranu za ljude i životinje i za zdravlje biljaka.
  3. Da se učesnici upoznaju sa stavovima regulatornih agencija Sj. Irske nadležnih za kontrolu hrane za ljude i životinje i zdravlja biljaka u pogledu razmjera, resursa i problema koji se pojavljuju prilikom obavljanja službenih kontrola hrane za ljude i životinje i zdravlja biljaka.
  4. Da se učesnicima prenesu iskustva iz prve ruke veterinarskih inspektora i inspektora za hranu “sa prve linije” o praktičnim aspektima obavljanja inspekcija i uzorkovanja.
  5. Da se učesnicima približe gledišta prerađivačkog sektora o načinima ispunjavanja njegovih zakonskih obaveza i rada u partnerstvu sa regulatornim agencijama i potrošačima.
  6. Da se podstakne pomak u kulturi uloge regulatornih agencija sa kontrolisanja i dirigovanja ka radu u partnerstvu.

Okvirni cilj ovog studijskog putovanja bio je da se učesnicima pruže informacije i uvid u načine da se ojača režim inspekcija za sigurnost hrane u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Detaljan program posjete priložen je u Aneksu br. 1. 

Učesnici su prije posjete, prilikom radionica na Vlašiću u junu i septembru 2015, upoznati sa strukturom, ulogama i nadležnostima tijela zaduženih za hranu i organizacija koje im pružaju podršku u Sj. Irskoj i V. Britaniji.

 

U nastavku se nalazi izvještaj sa studijskog putovanja, kako i pojedinačne prezentacije: