Opća pitanja

 • Preračunavanje iznosa novčane kazne za prekršaje utvrđene po zakonima bivše SFRJ koji glase u yu dinarima, vrše prekršajna odjeljenja – sudije koji postupaju po prekršajnim nalozima izdatim temeljem Zakona čije su kazne izražene u yu dinarima  po formuli koja je utvrđena za ovo preračunavanje (rijetki su Zakoni sa kaznama izraženim u yu dinarima, i  iste je trebalo već davno staviti van snage, odnosno kazne u kaznenim odredbama usaglasiti sa postojećom važećom valutom - konvertibilnom markom).

  Po prinudnim odredbama Zakona o novcu („Službeni list RBiH“, broj 8/92 i 13/94), te Uredbe Vlade RBiH o sprovođenju tog zakona („Službeni list RBiH“, broj: 13/92) sve obaveze iskazane u yu dinarima sa stanjem na dan 17.08.1992. godine, konvertovane su u BH dinare, po kursu zamjene 10:1.

  Kasnijim Zakonom o promjeni vrijednosti dinara („Službeni list RBiH“, broj 16/9 i 33/94) utvrđena je nova vrijednost BH dinara, tako da novi BH dinar vrijedi 10.000 postojećih dinara. Primjena ovoga zakona je otpočela 15.07.1994. godine. Zakonom o Centralnoj banci BiH („Službeni list BiH“, broj: 12/97, „Službeni glasnik BiH“, broj: 16/97 i „Službene novine FBiH“, broj: 16/97) koji je stupio na snagu 11.08.1997. godine i Odlukom Upravnog odbora Centralne banke BiH („Službene novine BiH“, broj: 1/98) je uvedena monetarna jedinica KM, te izvršena konverzija tako da 100 BH dinara čini iznos od 1 KM.

  Odredbama člana 16. Zakona o deviznom poslovanju („Službene I RBiH“, broj: 35/98) je određeno da je službeni devizni kurs domaće valute fiksan i iznosi jedna Konvertibilna marka za jednu njemačku marku.

   

  (Bilten Vrhovnog suda Federacije BiH – presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne  i Hercegovine broj 070-0 Rev-08-001688 od 23.02.2010. godine)